UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU


Radno mjesto


OPATIJA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
16.10.2020.
23.10.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 
učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku
-1 izvršitelj/ica na neodređeno i puno radno vrijeme

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.)
 
UVJETI: sukladno članku 105. stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članku 4. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ 6/19).
UVJETI:
STUDIJSKI PROGRAM I SMJER VRSTA I RAZINA STUDIJA STEČENI AKADEMSKI NAZIV
Učiteljski studij
 
–     integrirani preddiplomski i diplomski studij     magistar primarnog obrazovanja (bez obzira na modul ili program)
–     četverogodišnji dodiplomski stručni studij     diplomirani učitelj razredne nastave
    diplomirani učitelj razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnoga premeta
–     specijalistički diplomski stručni studij     stručni specijalist primarnog obrazovanja
–     stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova     stručni prvostupnik (baccalaureus) primarnog obrazovanja
 
U prijavi na natječaj navodi se adresa odnosno e-mail adresa na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
  1. životopis
  2. dokumente kojima dokazuju ispunjavanje uvjeta natječaja
  3. uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak prema članku 106. stavcima 1.  i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana od dana objave natječaja
  4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja.
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. )
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf                                                                                                                                                    
Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja. Procjena odnosno testiranje provodi se pismenom i usmenom provjerom. Na usmenu provjeru pozivaju se samo kandidati koji su na pismenoj provjeri ostvarili najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje:
  1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)
  2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10, 82/19)
  3. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/15, 3/17)
  4. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (NN 47/19)
  5. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskog odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15)
Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu OŠ "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija, Nova cesta  53 (“za natječaj”).
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove rkj.hr najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 20. stavku 4. Pravilnika.                
 

Poslodavac


Osnovna škola Rikard Katalinić Jeretov
  • pismena zamolba: NOVA CESTA 53, 51410 OPATIJA