SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
16.10.2020.
24.10.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka  107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10 ,105/10,  90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 154/14, 7/17 , 68/18, 98/19 i 64/20) – u daljnjem tekstu Zakona, članka 13. Pravilnika o radu te članka 4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi bana Josipa Jelačića (u daljnjem tekstu Pravilnik)  Osnovna škola bana Josipa Jelačića, Podgradski odvojak 1, 10090 Zagreb, raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto
1. spremač/ica – na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)- 1 izvršitelj
Uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete:
- završena osnovna škola
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o  državljanstvu (domovnicu)
- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda/elektronički zapis o radno pravnom statusu)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona  (ne starije od dana raspisivanja natječaja)
Osobe koje ostvaruju prava po posebnom propisu moraju se na to pozvati i dostaviti dokaze o tim pravima.
Kandidati iz članka 101. stavka 1.- 3. i članka 102. stavka 1.- 3. koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja  -   https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Prijavu na natječaj je potrebno vlastoručno potpisati.
Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Osnovna škola bana Josipa Jelačića može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
Zamolbe s odgovarajućom dokumentacijom dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu škole s naznakom „za natječaj“.
Isprave  se prilažu u neovjerenom presliku. Nepotpune i nepravodobne prijave nećemo uzeti u razmatranje.
Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima, a područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja, rok za objavu vremena i mjesta održavanja testiranja, te  obavijest o izboru kandidata biti će objavljeni na mrežnim stranicama škole www.os-bana-jjelacica-zg.skole.hr u izborniku „natječaji“.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA
  • pismena zamolba: Podgradski odvojak 1, Zagreb