SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


OPATIJA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
20 sati tjedno
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
16.10.2020.
26.10.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) i članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Gimnazija Eugena Kumičića Opatija, Opatija, Drage Gervaisa 2, raspisuje
 
                                                              NATJEČAJ
                                                    za popunu radnog mjesta
 
  1. SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj/ica, neodređeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)
                                    
 
Uvjeti: Uz uvjet za zasnivanje radnog odnosa u skladu s općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa u skladu s člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, i 68/18, 98/19, 64/20).
 
Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.).
Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, protiv krivotvorenja, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – Ispravak, 101/17., 118/18., 126/19.).
Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. i stavku 2.  članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju.
                                            
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:
– životopis,
-  dokaz o stečenoj stručnoj spremi/završenom obrazovanju
– dokaz o državljanstvu,
– uvjerenje da se protiv kandidata na vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji
   zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Školi sukladno odredbi članka 106. Zakona – ne   
   starije od dana raspisivanja natječaja
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog
      zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starije od dana raspisivanja natječaja, 
 
Prilozi odnosno isprave prilažu se u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.
U prijavi na natječaj kandidat je obavezan navesti adresu elektroničke pošte ukoliko ju ima, odnosno broj telefona putem kojeg će biti obaviješten o datumu i vremenu postupka vrednovanja.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem čl. 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17., 98/19.), uz prijavu su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prednosti koji su dostupni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf )
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14, 39/18., 32/20.) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama kojima dokazuju da ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na vrednovanje odnosno testiranje prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Eugena Kumičića Opatija koji je dostupan na mrežnim stranicama Škole na poveznici:
http://gimnazija-ekumicica-opatija.skole.hr/_dokumenti_pravilnici
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.
Prilozi odnosno isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.
Način provjere, odnosno vrednovanja kandidata, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rezultati natječaja bit će objavljeni  na mrežnim stranicama škole na poveznici:  http://gimnazija-ekumicica-opatija.skole.hr/natjecaji
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Škole najmanje 5 (pet) dana prije dana određenog za testiranje.
Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Eugena Kumičića Opatija.
Ako kandidat ne pristupi vrednovanju odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Prijavom na ovaj natječaj kandidati su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima i ispravama sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i drugom propisu.
Natječajna dokumentacija dostavlja se neposredno ili poštom na adresu škole: Gimnazija Eugena Kumičića Opatija, Drage Gervaisa 2, 51410 Opatija, s naznakom „ za natječaj“.
Prijave na natječaj upućene elektroničkom poštom neće se uvažavati.
Rok za dostavu prijava na ovaj natječaj je 8 (osam) dana od dana objave ovog natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stanicama i oglasnoj ploči Škole.
Urednom prijavom smatra se prijava koja je vlastoručno potpisana i sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja putem mrežne stranice Škole u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora s odabranim kandidatom.
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stanicama i oglasnoj ploči Škole  16.10.2020. godine. 
                                                                        
                                                                                      
 
 
 
 
 
 

Poslodavac


GIMNAZIJA EUGENA KUMIČIĆA OPATIJA
  • pismena zamolba: Drage Gervaisa 2, 51410 Opatija