MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA
1
 • Na neodređeno; upražnjeni poslovi
 • mogućnost zapošljavanja umirovljenika

Puno radno vrijeme
 • 3i smjene
 • Noćni rad
 • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
29.11.2021.
30.1.2022.

Posloprimac


 • medicinska sestra/medicinski tehničar
 • viša medicinska sestra tehničar

 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska

Talijanski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • word

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit za medicinsku sestru
Kategorija B
Nije važno
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „ATILIO GAMBOC“ UMAG
CENTRO PER ANZIANI E DISABILI „ATILIO GAMBOC“ UMAGO
ULICA 154. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 5
52470 UMAG
OIB: 72427815354
 
U Umagu, 29. studenog 2021.godine
 
 
           Temeljem članka 212. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 78/19) i članka  43. Statuta Doma, Zaključka Gradonačelnika i suglasnosti Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag, ravnateljica Doma raspisuje
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos
 
 1. MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR
  Jedan (1) izvršitelj  (m/ž) na puno neodređeno radno vrijeme
   
  UVJETI  ZA PRIJEM  U RADNI ODNOS:
   
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete:
 
AD 1. MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR
 • Stručna sprema – završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara ili stručni studij sestrinstva
 • Posebni uvjeti – položen stručni ispit, licenca, poznavanje talijanskog jezika, poznavanje rada na računalu
 • Probni rad – 3 mjeseca
 
POGODNOSTI:
Osim stimulativnih primanja kandidatima koji ne žive na području grada Umaga, Poslodavac nudi i sufinanciranje troškova smještaja do iznosa od 1.500,00 kn mjesečno.
U radni odnos ne može biti primljena osoba kod koje se utvrdi da za to postoje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 78/19).
U radni odnos mogu biti primljene i osobe koje ne poznaju rad na računalu ili talijanski jezik, uz obvezu da u zahtijevanom roku od strane Poslodavca steknu potvrdu o poznavanju istoga.
            Sa kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete a koji temeljem kompetencija navedenih u životopisu uđu u uži krug izbora, Ravnateljica i Upravno vijeće Doma ili posebno Povjerenstvo koje će biti oformljeno za provedbu natječajnog postupka, obaviti će intervju, o čemu će kandidati biti obaviješteni pismenim putem. Ako kandidat ne pristupi intervjuu u utvrđeno vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
OBVEZNA DOKUMENTACIJA:
 
Uz prijavu na Natječaj kandidati moraju dostaviti slijedeće dokumente:
 • životopis
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku diplome/svjedodžbeo završenoj školi (dokaz stručnosti prema uvjetima iz Natječaja),
 • dokaz o radnom stažu - potvrda HZMO-a te i/ili Ugovor o radu ili Potvrda poslodavca kojom se potvrđuje rad na traženim poslovima
 • dokaz ili izjavu o poznavanju rada na računalu
 • dokaz ili izjavu o poznavanju talijanskog jezika
 • dokaz o položenom stručnom ispitu i presliku važeće licence
 • položen vozački ispit „B“ kategorije ( preslika vozačke dozvole)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starijeg od dana objave natječaja)
 • privola za prikupljanje podataka
   
  Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 121/17, 98/19;84/21) da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 103. stavka 1. prethodno navedenog Zakona.
   
  Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
   
  Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećoj poveznici:
  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
   
   Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca.
              Prijave na Natječaj s potrebnim dokazima o ispunjenju uvjeta  slati isključivo poštom na adresu:
  Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag
  Ulica 154. brigade Hrvatske vojske br. 5.
  52470 Umag
  „Prijava po Natječaju za prijem u radni  odnos Medicinska sestra/tehničar – ne otvaraj“
   
              U razmatranje će se uzeti samo pravovaljane i pravovremeno pristigle prijave.
  Pravovaljana prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, u obliku navedenom u natječaju.
            Osoba koja nije podnijela pravovaljanu i pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom, a toj osobi će biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.
Natječaj je otvoren 60  (šezdeset) dana od dana objave na mrežnim stranicama
www.umag.hr; www.dom-umag.hr; www.hzz.hr  te oglasnim pločama Grada Umaga, Doma „Atilio Gamboc“  Umag i HZZ-a ispostava Umag.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
                                                                                                              Ravnateljica Doma
 
____________________
  Diana Lekić, mag. oec.
 • PLAĆEN SMJEŠTAJ DO 1.500,00 KN
 • dijeli terapiju po nalogu liječnika i glavne sestre; priprema i podjela medikamentozne enteralne i parenteralne terapije prema uputama lječnika
 • priprema korisnika za specijalističke preglede i bolničko
             liječenje (opća priprema za pojedine pretrage, priprema
             zdravstvene dokumentacije; prema potrebi pratnja korisnika na
             specijalističke preglede i na bolničko liječenje)
 • vodi brigu za okoliš korisnika
 • provodi dezinfekciju i sterilizaciju medicinskog pribora (med.
            instrumenata) i sanitetskog materijala
 • poduzima mjere za sprečavanje kućnih infekcija
 • vodi potrebne sestrinske dokumentacije i evidencije (sestrinska
            lista,ostale domske evidencije)
 • sudjeluje u radu s liječnikom opće medicine i ugovornim
            specijalistima
 • sudjeluje kod dolaska korisnika u ustanovu ili njegovog odlaska iz ustanove (upoznavanje s kućnim redom)
 • sudjeluje i  provodi primopredaju službe pisanim i usmenim putem
 • brine se za human odnos prema korisniku i razvija dobre međuljudske odnose
   


Poslodavac


Dom za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag
pisana zamolba: DOM ATILIO GAMBOC UMAG, 154. brigade Hrvatske vojs