MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


RAB, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
5.6.2020.
10.7.2020.

Posloprimac


 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska

Nije važno
Opis posla: pružanje opće medicinske njege i skrbi o higijeni korisnika
NATJEČAJ
za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, za radna mjesta:
NATJEČAJ TRAJE OD 05.06.2020 godine do 12.06.2020. godine
 
Medicinska sestra/tehničar
 • 3 izvršitelja za rad u Domu (lokacija Rab).
  Uvjeti:
 • završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara (s time izjednačeno SSS medicinska sestra) ili završen stručni studij sestrinstva – prvostupnica sestrinstva (s time izjednačen VŠS medicinska sestra).
 • odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (važeća licenca),
 • poznavanje rada na računalu,
 • nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.
  Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
 • svjedodžbu/diplomu ili potvrdu o završenom školovanju/studiranju (kao dokaz da kandidat ima završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara ili završen stručni studij sestrinstva),
 • važeće odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore medicinskih sestara (kao dokaz da kandidat ima odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore – važeću licencu),
 • životopis (vlastoručno potpisan).
Napomena: poslodavac zadržava pravo neposredne provjere znanja pojedinog kandidata o radu na osobnom računalu.
Napomena: dokaz da kod pojedinog kandidata ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi pribavit će po službenoj dužnosti poslodavac.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijave na natječaj s pripadajućom dokumentacijom za gore navedena radna mjesta podnose se na adresu: Dom za starije osobe „Mali Kartec“ Krk, L. Bolmarčića 1, 51500 Krk, s naznakom: "natječaj za računovodstvenog referenta-likvidatora – ne otvarati“, „natječaj za organizatora poslova iz – ne otvarati“, "natječaj za medicinsku sestru/tehničara – ne otvarati, „natječaj za njegovateljicu-ne otvarati“.
Rok prijave na natječaj teče osam (8) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati mogu dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta dostaviti u obliku neovjerenih preslika, a poslodavac može naknadno tražiti dostavu originala na uvid.
Poslodavac može, po vlastitom izboru, s pojedinim ili svim kandidatima koji ispunjavaju natječajne uvjete obaviti razgovor. U slučaju da se pozvani kandidat ne odazove na razgovor, smatrat će se da je odustao od svoje prijave, a sa istom će se postupati kao da nije niti podnesena. 
Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom obavijesti o izboru svim kandidatima.
Vezano uz zaštitu osobnih podataka, poslodavac ovim obavještava sve kandidate da će njihove osobne podatke (ime i prezime, OIB i adresu) koristiti isključivo u svrhu provedbe natječaja (tj. dostave obavijesti o izboru kandidata s kojim će se zasnovati radni odnos). Smatrat će se da je kandidat podnošenjem prijave na natječaj dao privolu za raspolaganje njegovim osobnim podacima na navedeni način i u navedenu svrhu.
Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
 
 
 
 •  
 
 

Poslodavac


DOM ZA STARIJE OSOBE 'MALI KARTEC' KRK
 • pismena zamolba: LINA BOLMARČIĆA 1 ,51500 KRK