POMOĆNI/A RADNIK/CA U KUHINJI


Radno mjesto


PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
21.5.2020.
29.5.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Klasa:112-03/20-01/17                                                                    
Ur.broj:2168-381-20-01
Pula, 20.05.2020.
 
Na temelju članka 16. točka 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi    („Narodne novine“ broj 61/18, 3/19) ravnateljica Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula – Casa per anziani Alfredo Štiglić Pola raspisuje
 
                                                            NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

                                
 1. Pomoćni radnik u kuhinji ( 2 izvršitelja/ice ) na određeno vrijeme, puno radno vrijeme
  zamjena za duže bolovanje s mogućnošću produženja
  Rad u Odjelu prehrane  na lokaciji Krležina ulica 33


Uvjeti: Završena osnovna škola
 

U dokumentaciji za natječaj kandidati su dužni priložiti :  
 
 1. Vlastoručno potpisanu zamolbu sa kontakt podacima (e-mail adresa, broj mobitela ili telefona)
 2. Životopis 
 3. Važeću osobnu iskaznicu, vojnu iskaznicu ili putovnicu, a u slučaju da ne posjeduje ni jednu od navedenih isprava – domovnicu
 4. Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
 5. Dokaz o radnom stažu (elektronički zapis radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja)
   
  Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici na hrvatskom jeziku, dok će izabrani kandidati biti pozvani da iste dostave u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
  Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke, kontakt podatke i priloge navedene u natječaju.
  Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili nepotpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.
   
  Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Domu za starije osobe Alfredo Štiglić Pula, Krležina 33,52100 Pula da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na  internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odluka voditelja obrade.
  Prava kandidata i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke može vidjeti na web stranici doma www.dom-alfredo-stiglic.hr ( Izjava o zaštiti osobnih podataka ) .
   
  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
   
  Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
  Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijema u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine” 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine” 33/92 do 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba s invaliditetom (“Narodne novine” 157/13, 152/14 i 39/18), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale candidate samo pod jednakim uvjetima.
   
    
  Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
  Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
   
  Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete mogu se obaviti razgovori te po potrebi provesti dodatno testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati/kinje primaju u radni odnos. 
  Kandidat/kinja koji/a se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, Dom  neće dati prednost pri zapošljavanju ukoliko se po provedenom dodatnom testiranju utvrdi da se kandidat/kinja ne preporuča ili da se izrazito ne preporuča.
   
  Prijave na natječaj se s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se preporučenom poštom ili se mogu donijeti osobno uz obveznu  prethodnu najavu na 099/2317329 radnim od ponedjeljka do petka od 08:00 – 15:00 sati  na adresu: Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula, Krležina 33,52100 Pula s naznakom „Za natječaj/Pomoćni radnik u kuhinji – ne otvarati“.
  Prijave na natječaj sa traženim dokazima mogu se dostaviti i skenirano na email adm.referent@dom-alfredo-stiglic.hr
   
  Natječaj je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Ispostava Pula dana 21.05.2020. godine. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam)  dana od dana objave natječaja, do 29.05.2020. godine.
   
  Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula pridržava pravo poništenja  natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
   
  O rezultatima natječaja kandidati/kinje prijavljeni/e na natječaj biti obaviješteni u zakonskom roku.
   
   
  Ravnateljica
  Vesna Grubišić-Juhas


Poslodavac


DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ, PULA - CASA PER ANZIANI ALFREDO ŠTIGLIĆ POLA
 • osobni dolazak: KRLEŽINA 33, PULA UZ PRETHODNU NAJAVU NA TELEFON 0
 • pismena zamolba: Krležina 33, 52100 Pula
 • e-mailom: adm.referent@dom-alfredo-stiglic.hr