1. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA U MOBILNOM PALIJATIVNOM TIMU


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
22.5.2020.
1.6.2020.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
2 godine
Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Zagreb - Centar (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/20), ravnateljica Doma zdravlja Zagreb - Centar, Zagreb, Runjaninova 4, raspisuje
N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos na radna mjesta
1. prvostupnica sestrinstva u mobilnom palijativnom timu - 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme
Uvjeti: - VŠS, prvostupnik/ica sestrinstva s dodatnom edukacijom iz palijativne skrbi;
- položen stručni ispit;
- odobrenje za samostalan rad (licenca);
- poznavanje rada na računalu;
- vozačka dozvola B kategorije - prednost;
- 2 godine radnog iskustva u struci.
Uz pisanu zamolbu (vlastoručno potpisanu) na natječaj, kandidati su obvezni dostaviti:
- životopis;
- preslik diplome;
- preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu;
- preslik odobrenja za samostalni rad;
- dokaz o radnom iskustvu - elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja;
- potvrda ili osobna izjava o poznavanju rada na računalu;
- preslik važeće vozačke dozvole (za radno mjesto pod br. 1.);
- preslik domovnice ili osobne iskaznice;
- dokaz o edukaciji iz palijativne skrbi (za radno mjesto pod br. 1).
Probni rad iznosi 60 dana za radno mjesto pod br. 1., a 90 dana za radno mjesto pod br. 2.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (N.N. br. 82/08, 69/17) na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo, dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 dalje u tekstu: Zakon), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona.
Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se i na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili provjeru znanja, sposobnosti i vještina o čemu će kandidati biti obaviješteni elektroničkom poštom.
Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu.
Dom zdravlja Zagreb-Centar zadržava pravo, do donošenja odluke o izboru, poništiti ovaj natječaj.
Prijave na natječaj predaju se u zatvorenoj omotnici, poštom ili osobno, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu:
Dom zdravlja Zagreb - Centar, Zagreb, Runjaninova 4, s naznakom ''Prijava na natječaj za radno mjesto ________ obavezno navesti broj i naziv radnog mjesta.''
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Objavom obavijesti o izboru kandidata na mrežnoj stranici Doma zdravlja Zagreb - Centar, u roku od osam dana od dana izbora kandidata, kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.
NAPOMENA:
Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Dom zdravlja Zagreb - Centar jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA ZAGREB-CENTAR
  • pismena zamolba: Runjaninova 4, 10000 Zagreb