UČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE


Radno mjesto


VRBANJA, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
15.3.2019.
22.3.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA MARE ŠVEL-GAMIRŠEK - VRBANJA
 
KLASA: 602-02/19-01/30
URBROJ: 2212-22-01-19-1
Vrbanja, 15. ožujka 2019. Godine

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta:
 
1.            Učitelj razredne nastave – jedan izvršitelj/ica, određeno, puno radno vrijeme,
                           zamjena do povratka na rad djelatnice s bolovanja


                UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14,07/17,
68/18) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19)  uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (diploma-preslika), rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko kandidat ima inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju (preslika), domovnicu (preslika), uvjerenje o nekažnjavanju (original, ne starije od 6 mjeseci) i elektronički status o stažu.

Na natječaj se mogu javiti oba spola. 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti u roku osam (8) dana  od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.
Osobe koje ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima moraju priložiti odgovarajuće dokaze da bi mogli ostvariti prednost.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom s naznakom „ZA NATJEČAJ“ na adresu:

Osnovna škola Mare Švel-Gamiršek,
Matije Gupca 23 Vrbanja 32253

 


Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA'MARA ŠVEL GAMIRŠEK'
pismena zamolba: 32253 Vrbanja, M.Gupca 23