UGOVORNI ZDRAVSTVENI RADNIK PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - DOKTOR MEDICINE/SPECIJALIST U ORDINACIJI ZA OPĆU/OBITELJSKU MEDICINU U ĐURĐEVCU - M/Ž


Radno mjesto


ĐURĐEVAC, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
13.6.2024.
1.8.2024.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno

Ugovorni zdravstveni radnik primarne zdravstvene zaštite - doktor medicine ili doktor medicine specijalist, m/ž - 1 izvršitelj u Ordinaciji za opću/obiteljsku medicinu u Đurđevcu, na neodređeno puno radno vrijeme.

Uvjeti za radno mjesto - sveučilišni prijediplomski i diplomski studij medicine (doktor/doktorica medicine) ili integrirani sveučilišni prijediplomski i diplomski studij medicine (doktor/doktorica medicine), odobrenje za samostalan rad.

Uz prijavu (zamolbu) kandidati su obvezni priložiti: životopis, preslik  diplome, preslik odobrenja za samostalan rad, preslik domovnice, preslik osobne iskaznice, preslik rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih, potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu.

Cjeloviti tekst natječaja nalazi se na stranici www.dzkkz.hr

Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije i Odluke Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije od 12. lipnja 2024. godine, ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije raspisuje
 

N  A  T  J  E  Č  A  J

 
za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:
 
 1. Ugovorni zdravstveni radnik primarne zdravstvene zaštite - doktor medicine ili doktor medicine specijalist, m/ž - 1 izvršitelj u Ordinaciji za opću/obiteljsku medicinu u Đelekovcu, na neodređeno puno radno vrijeme.
 
Općina Đelekovec sufinancira zapošljavanje doktora medicine/doktora medicine specijalista u Ordinaciji, putem mjere isplate poticajne naknade u neto iznosu od 3.981,68 eura godišnje sukladno „Programu mjera osiguravanja primarne zdravstvene zaštite na području Općine Đelekovec“.
 
 1. Ugovorni zdravstveni radnik primarne zdravstvene zaštite - doktor medicine ili doktor medicine specijalist, m/ž - 1 izvršitelj u Ordinaciji za opću/obiteljsku medicinu u Sv. Petru Orehovcu, na neodređeno puno radno vrijeme.
 2. Ugovorni zdravstveni radnik primarne zdravstvene zaštite - doktor medicine ili doktor medicine specijalist, m/ž - 1 izvršitelj u Ordinaciji za opću/obiteljsku medicinu u Đurđevcu, na neodređeno puno radno vrijeme.
 3. Ugovorni zdravstveni radnik primarne zdravstvene zaštite doktor medicine ili doktor medicine specijalist, m/ž - 1 izvršitelj u Ordinaciji za opću/obiteljsku medicinu u Koprivnici, na neodređeno puno radno vrijeme.
 4. Ugovorni zdravstveni radnik primarne zdravstvene zaštite doktor medicine ili doktor medicine specijalist, m/ž - 1 izvršitelj u Ordinaciji za opću/obiteljsku medicinu u Drnju, na neodređeno puno radno vrijeme.
 5. Ugovorni zdravstveni radnik primarne zdravstvene zaštite - doktor dentalne medicine, m/ž – 1 izvršitelj u Ordinaciji za dentalnu zdravstvenu zaštitu u Koprivnici, na određeno puno radno vrijeme – zamjena za privremeno odsutnu radnicu na bolovanju, rodiljnom i roditeljskom dopustu.
 6. Medicinska sestra/medicinski tehničar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 3 - 1 izvršitelj u Ordinaciji opće/obiteljske medicine u Koprivnici, na neodređeno puno radno vrijeme – početak rada 31.08.2024.
 7. Zdravstveni radnik u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 2 - zdravstveno-laboratorijski tehničar, m/ž – 1 izvršitelj u Medicinsko-biokemijskom laboratoriju u Križevcima, na određeno vrijeme – zamjena za privremeno odsutnu radnicu na rodiljnom i roditeljskom dopustu.
 8. Čistač s posebnim uvjetima rada, m/ž – 1 izvršitelj za čišćenje zdravstvenog prostora u Legradu i Đelekovcu, na neodređeno puno radno vrijeme – početak rada 11.07.2024.
 9. Čistač s posebnim uvjetima rada, m/ž – 1 izvršitelj za čišćenje zdravstvenog prostora u Koprivnici, na određeno puno radno vrijeme - zamjena za privremeno odsutnu radnicu na bolovanju.
 10. Čistač s posebnim uvjetima rada, m/ž – 1 izvršitelj za čišćenje zdravstvenog prostora u Križevcima, na određeno puno radno vrijeme - zamjena za privremeno odsutnu radnicu na bolovanju.

 
Izrazi koji se koriste u tekstu ovog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
 
  
Uvjeti za radno mjesto rbr. 1.-5. - sveučilišni prijediplomski i diplomski studij medicine (doktor/doktorica medicine) ili integrirani sveučilišni prijediplomski i diplomski studij medicine (doktor/doktorica medicine), odobrenje za samostalan rad.
Uz prijavu (zamolbu) kandidati su obvezni priložiti: životopis, preslik  diplome, preslik odobrenja za samostalan rad, preslik domovnice, preslik osobne iskaznice, preslik rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih, potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu.
Uvjeti za radno mjesto rbr. 6. - sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij dentalne medicine (doktor/doktorica dentalne medicine), odobrenje za samostalan rad.

Uz prijavu (zamolbu) kandidati su obvezni priložiti: životopis, preslik  diplome, preslik odobrenja za samostalan rad, preslik domovnice, preslik osobne iskaznice, preslik rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih, elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu.
Uvjeti za radno mjesto rbr. 7. - srednja škola za zanimanje medicinska sestra/medicinski tehničar u trajanju od 4 godine, položen stručni ispit (za četverogodišnju školu), odobrenje za samostalan rad za medicinsku sestru, poznavanje rada na računalu ili srednja škola za zanimanje medicinska sestra/ tehničar u trajanju od 5 godina, odobrenje za samostalan rad za medicinsku sestru.
Uz prijavu (zamolbu) kandidati su obvezni priložiti: životopis, preslik svjedodžbe o završnom ispitu, preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za četverogodišnju školu), preslik odobrenja za samostalan rad, preslik domovnice, preslik osobne iskaznice, preslik rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih, potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu.
Uvjeti za radno mjesto rbr. 8. - srednja stručna sprema za zanimanje zdravstveno-laboratorijski tehničar, stručni ispit, 1 godina radnog iskustva, odobrenje za samostalan rad.
Uz prijavu (zamolbu) kandidati su obvezni priložiti: životopis, svjedodžbu o završnom ispitu, preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu, preslik odobrenja za samostalan rad, preslik domovnice, preslik osobne iskaznice, preslik rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih, potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - kao dokaz dužine radnog staža.
Uvjeti za radno mjesto rbr. 9.-11. - osnovna škola, vozački ispit „B“ kategorije.
Uz pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su obvezni priložiti: životopis, preslik svjedodžbe o završenom osmom razredu osnovne škole, preslik domovnice, preslik osobne iskaznice, preslik rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih, potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu, preslik vozačke dozvole „B“ kategorije.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17., 98/19., 84/21., 156/23.) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta utvrđene u članku 103. citiranog Zakona prema popisu koji je dostupan na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13.,152/14., 39/18. i 32/20.) dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21.) dužan je  osim dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta utvrđene u članku 49. citiranog Zakona prema popisu koji je dostupan na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj: 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13., 98/19.) dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene u članku 48.f. citiranog Zakona (rješenja nadležnih tijela, rodni list, vjenčani list i dr. dokaze).
 
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima i dokazima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke, priloge i dokaze navedene u ovom natječaju.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj niti će biti pozvana na dopunu.
Kandidati koji podnesu pravovremenu i potpunu prijavu (sa svim dokazima u prilogu) i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju, razgovoru ili pisanoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina bitnih za poslove radnog mjesta smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.
 
Za kandidata koji dostavi prijavu sa dokazima u kojima se nalaze osobni podaci smatra se da je dobrovoljno pristao (dao privolu) da se njegovi podaci prikupljaju i obrađuju radi provedbe ovog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.
 
Prijave (zamolbe) na natječaj (za radna mjesta od rbr. 1.-8.) dostavljaju se u roku od 30 dana računajući od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a zamolbe na natječaj za radna mjesta od rbr. 9.-11. dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
U slučaju da se na natječaj ne prijavi niti jedan kandidat za pojedino rdno mjesto, natječaj ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Doma zdravlja https://www.dzkkz.hr
 
Prijave (zamolbe) se dostavljaju poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu: Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10, 48 000 Koprivnica, s naznakom „Za natječaj i nazivom radnog mjesta za koje se podnosi prijava“.
Nepravovremene prijave i prijave bez svih traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja neće se razmatrati i isključiti će se iz daljnjeg natječajnog postupka.
 
Dom zdravlja pridržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata za radno mjesto bez posebnog obrazloženja te pridržava pravo poništiti javni natječaj.
 
O rezultatima natječaja i izboru kandidata, kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata objavom Odluke na mrežnim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije https://www.dzkkz.hr sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15. i 69/22.).
 Poslodavac


DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
pisana zamolba: Trg Dr. Tomislava Bardeka 10, 48000 Koprivnica