ASISTENT/ICA IZ PODRUČJA FIZIKE


Radno mjesto


KRAPINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - poslijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
4.10.2019.
27.10.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Kategorija B
                                                 Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina
                                 Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 6, Krapina
                                                                     raspisuje
                                                                   NATJEČAJ
2. za izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto

 
e)   jednog izvršitelja/ice za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za područje prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.
 
Uz prijavu, svi pristupnici trebaju priložiti:
- životopis s detaljnim podacima o nastavnom, stručnom i znanstvenom radu
- dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje
- odluku o eventualnom prethodnom izboru u suradničko ili nastavno zvanje
- popis radova i one radove koji su relevantni za izbor u zvanje
- potvrdu o zastupljenosti radova iz Nacionalne Sveučilišne knjižnice (ukoliko imaju radove)
- potvrde o održanim javnim predavanjima i održanoj nastavi, ako ih posjeduju
- ovjerene preslike diploma (ili originali na uvid, na zahtjev povjerenstva)
- potvrde poslodavaca o ostvarenom radnom stažu u struci
- potvrdu o nekažnjavanju
- presliku domovnice
 Izvješće o nastavnom, stručnom i znanstvenom radu, popis radova, radove i potvrde o održanim javnim predavanjima i održanoj nastavi obvezno se dostavljaju i na CD- u (u pdf. formatu isključivo, radovi u jednom pdf dokumentu ili u posebnoj mapi).
Životopis i popis radova treba dostaviti i u elektroničkom obliku na adresu:  tajnik@vhzk.hr.
 Svi pristupnici koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima pod jednakim uvjetima, dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 Pristupnici koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 Nepravovremene i nepotpune prijave, odnosno prijave bez originala ili ovjerenih preslika te bez traženih dokumenata i  priloženih CD-a,  neće se razmatrati.
Preslike traženih dokumenata ostaju u arhivi TVZ-a te se ne vraćaju pristupnicima.
 U prijavi obvezno treba naznačiti točku natječaja i naziv radnog mjesta na koje se prijava odnosi.
U slučaju da se pristupnik prijavljuje na više točaka natječaja, potrebno je priložiti kompletnu dokumentaciju za svaku točku natječaja.
 Prijave s dokumentacijom predaju se isključivo preporučenom poštom, u roku od 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 6, Krapina, s naznakom: ''Za natječaj''.

Poslodavac


Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina
  • pismena zamolba: Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 6
  • e-mailom: tajnik@vhzk.hr