MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR M/Ž


Radno mjesto


KNIN, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
  • 3i smjene
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
8.7.2019.
19.7.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit za medicinsku sestru
1 godinu
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KNIN
Kneza Domagoja br. 5
22300 KNIN
TEL. ++385 (0) 22/660-994, FAX. 660-988
MB: 3085511/  OIB 44816399887
 
Knin, 8.7.2019.godine
Ur.broj: 01- 202 /19
Na temelju članka  35. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Knin,  a u skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta,  objavljuje se
 
OGLAS
Za radno mjesto medicinska sestra/tehničar,  jedan izvršitelj/ica  na  određeno vrijeme
Radno vrijeme je puno, rad je raspoređen  u 3 smjene.
Oglas se odnosi na oba spola.
Uvjeti:
Završeno srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje medicinska sestra/tehničar , opći smjer
Odobrenje za samostalan rad HKMS-a
12 mjeseci radnog iskustva u struci
Probni rad je 30 dana
Hrvatsko državljanstvo
Ne postojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi koje uvjerenje pribavlja poslodavac za izabranog kandidata/kinju prije sklapanja ugovora o radu.
Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta sukladno posebnim propisima, a pregled organizira  poslodavac prije sklapanja ugovora o radu.
Prijaviti se mogu i osobe sa završenim petogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem bez radnog iskustva u kom slučaju je priznat stručni ispit
Dokumentacija prijave treba sadržavati:
Potpisanu pisanu prijavus navedenim kontakt telefonom
Životopis
Preslika svjedodžbe o završenom obrazovanju
Potvrda HKMS
Preslika osobne iskaznice
Preslika rodnog lista
Dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a.

Dom može pozvati izabrane  kandidate na provjeru sposobnosti za obavljanje posla.
Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju  sukladno članku 102.  Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) isto ostvaruju pod jednakim uvjetima iz oglasa ali uz navedenu dokumentaciju prijave na natječaj  prilažu i dokaze  propisane člankom 103. navedenog Zakonom  a koji su dostupni i na web stranici  Ministarstva hrvatskih branitelja:  http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 
        Dom će od izabranog kandidata/kinje zatražiti  izvornike dostavljenih dokumenta prije sklapanja ugovora o radu.
Prijava se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe Knin, Kneza Domagoja 5 Knin s naznakom „oglas za medicinsku sestru/tehničara“. Oglas se objavljuje  na HZZ , web stranici i oglasnoj ploči Doma. Rok za prijavu je 19.07.2019 godine.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Pridržava se pravo ne izvršenja  prava kandidata po ovom oglasu, bez obrazloženja, kao i pravo poništenje natječaja bez ikakve odgovornosti ustanove.
Prijavom na oglas dajete privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka radi odabira kandidata/kinja koje prikupljamo i obrađujemo sukladno zakonu. Ukoliko u roku od 15 dana od dana obavijesti o izboru ne preuzmete dokumentaciju u upravi Doma, ista će biti uništena.                                                                                                                                         
Dom za starije i nemoćne osobe Knin
 

Poslodavac


DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KNIN
  • pismena zamolba: Kneza Domagoja 5 22300 Knin