STRUKOVNI/ A UČITELJ /ICA- KUHAR/ICA


Radno mjesto


GLINA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
  • 2 smjene
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
20.3.2020.
30.3.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
1 godinu
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), članka 26. stavka 6. Zakona o izvršavanju kazne zatvora („Narodne novine“, broj 190/03-pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 56/13, 150/13 i 98/19) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), sukladno suglasnosti Ministarstva uprave KLASA: 112-02/20-01/166, URBROJ: 515-03-01-02/2-20-2 od 28. veljače 2020. godine i suglasnosti Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa, KLASA: 112-02/20-01/173, URBROJ: 514-08-01-03-02-01/4-20-04 od 05. ožujka 2020. godine,  Kaznionica u Glini Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa raspisuje

                                                        JAVNI NATJEČAJ
                                                                
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
u Ministarstvo pravosuđa, Upravu za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionicu u Glini, na službeničko radno mjesto
ODJEL FINANCIJSKO-KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA                                  
Pododsjek prehrane                                                                                                                           
Strukovni učitelj-kuhar – 1 izvršitelj/ica.                                                                        
Stručni uvjeti:                                                                                                                     
-srednja stručna sprema ugostiteljske struke-kuhar                                                                         
-najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima                                                 
-položen državni stručni ispit.

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati/tkinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati  su dužni priložiti:
1. životopis,
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
3. dokaz o stručnoj spremi – preslika svjedodžbe,
4. dokaz o ukupnom radnom iskustvu:
- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja
5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:
- ugovor o radu ili ugovor o djelu ili rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, u kojoj stručnoj spremi i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove
6. preslik svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
 
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
 
Ovaj javni natječaj će se objaviti u „Narodnim novinama“, na web stranici Ministarstva pravosuđa (https://pravosudje.gov.hr/) i web stranici Ministarstva uprave (https://uprava.gov.hr) te na oglasnoj ploči Kaznionice u Glini, a obavijest se dostavlja i nadležnoj službi za zapošljavanje.
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, 44400 Glina, s naznakom „Za javni natječaj - Strukovni učitelj-kuhar“.
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
 
Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu i koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.
 
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u pravilu putem elektroničke pošte.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema  članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/2017 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/na se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/na dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanjem od prijma u državnu službu.
Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Kaznionica u Glini.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje upravitelj Kaznionice u Glini.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se na web stranici  Ministarstva uprave (https://uprava.gov.hr) i web-stranici Ministarstva pravosuđa (https://pravosudje.gov.hr ) i na oglasnoj ploči Kaznionice u Glini, najmanje pet dana prije održavanja testiranja.
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje bit će objavljeni na web stranici  Ministarstva uprave (https://uprava.gov.hr) i web-stranici Ministarstva pravosuđa (https://pravosudje.gov.hr ) istovremeno s objavom javnog natječaja.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, upravitelj Kaznionice u Glini će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni  javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave (https://uprava.gov.hr) i na web stranici Ministarstva pravosuđa (https://pravosudje.gov.hr).
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
Protiv rješenja o prijmu u državnu službu kandidat koji je pristupio testiranju može izjaviti žalbu Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, putem Kaznionice u Glini, Vinogradska 2, Glina.
 

Poslodavac


KAZNIONICA U GLINI
  • pismena zamolba: Vinogradska 2, 44400 Glina