STRUČNI SURADNIK / SURADNICA KNJIŽNIČAR


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2018.
19.10.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12., 94/13., 152/14. 7/17.,68/18. ) Osnovna škola Žnjan-Pazdigrad, Pazdigradska 1, Split, raspisuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

Stručni suradnik –knjižničar – 1 izvršitelj/ica s nepunim radnim vremenom(20/40) na određeno vrijeme do povratka radnice na rad, najdulje do 28.06.2019.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12., 94/13., 152/14. 7/17., 68/18. ) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško –psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu
( NN.br. 47/96.,56/01.)
Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti slijedeću dokumentaciju:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- dokaz o stručnoj spremi-diploma
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – ne stariji od 6 mjeseci. 
Dokumenti se prilažu u neovjerenom presliku. Nakon odabira kandidata, odabrani kandidat dostavit će poslodavcu originalne dokumente ili ovjerene preslike originala.
Kandidati koji se javljaju na natječaj i pozivaju se na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužni su dostaviti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17.) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103.stavkom 1 
Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17.).
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva, https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima.
Rok natječaja je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Datum objave na mrežnim stranicama  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole, 11.listopada 2018.
Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
Prijave i dokaze o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu : OŠ Žnjan-Pazdigrad, Pazdigradska 1, Split

Poslodavac


Osnovna škola Žnjan-Pazdigrad
pismena zamolba: PAZDIGRADSKA 1, 21000 SPLIT