SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


KONJŠČINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
9.10.2019.
18.10.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 16/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) Srednja škola Konjščina raspisuje
 
N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa
 
spremačica – jedan izvršitelj. Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme, za puno radno vrijeme.
 
Mjesto rada je u Konjščini.
Uvjet: završena osnovna škola.
 Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Pisanoj i vlastoručno potpisanoj prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
  • životopis
  • presliku svjedodžbe ili potvrde o stečenom stupnju i vrsti obrazovanja
  • uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci
  • presliku radne knjižice ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarenom stažu.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i
potpune obavezno se testiraju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj, dostupnog na WEB stranici www.ss-konjscina.skole.hr. Na istoj stranici naveden je sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje. Na isti način objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje.
Kandidat koji bude izabran dužan je prije potpisivanja ugovora o radu priložiti svu
dokumentaciju u originalnom obliku ili ovjerene preslike.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
      Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom propisu dužan se je u prijavi na natječaj na to pravo pozvati i priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za isto.
Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Popis dokaza objavljen je na internetskoj stranici ministarstva nadležnog za branitelje: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidate koji će se prijaviti na natječaj obavještavamo da se njihovi podaci prikupljaju, obrađuju i čuvaju u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka, u svrhu rangiranja u natječajnom postupku.
U javnu službu ne može biti primljena osoba za čije zapošljavanje postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
 
Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Srednja škola Konjščina, M. Gupca 5, 49282 Konjščina. Natječaj je otvoren od 09.10.2019. do 18.10.2019.

Poslodavac


SREDNJA ŠKOLA KONJŠČINA
  • pismena zamolba: na adresu navedenu u tekstu NATJEČAJA