MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR OPĆEG SMJERA


Radno mjesto


GRAČAC, ZADARSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
13.4.2021.
20.4.2021.
Terenski rad

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
PONOVLJENI NATJEČAJDOSTAVLJA SE: zamolba, životopis, preslika svjedodžbe,  preslika odobrenja za samostalan rad, preslika stručnog ispita za kandidate u obvezi, preslika domovnice, preslika vozačkog ispita „B“ kategorije.

- mogućnost korištenja vozila Doma zdravlja

 Opis  poslova:
obavlja poslove medicinske sestre/tehničara u zdravstvenoj njezi u kući za područje Općine Gračac
 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08) na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja kao i sve dokaze kojima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/2017), Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13) i Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/07), dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, dostaviti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
 
Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f. Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, - Uredba o dopunama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03 i 148/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj.
 
 

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE
pisana zamolba: I. MAŽURANIĆA 28 A ,ZADAR 23 000