STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG PROFILA


Radno mjesto


STARI JANKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
6.11.2018.
14.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Traži se pripravnik
REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA STARI JANKOVCI
Naselje R. Boškovića 1, Stari Jankovci
 
KLASA: 112-01/18-02/5
URBROJ: 2188-36-01-18-1
U Starim Jankovcima 5. studenog 2018. godine
 
Na temelju članka 100. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (˝Narodne novine˝ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18) te Plana prijema pripravnika stručnih suradnika u školskim ustanovama Ministarstva znanosti i obrazovanja, ravnatelj Osnovne škole Stari Jankovci, Stari Jankovci,  raspisuje
 
NATJEČAJ
za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva
 
1. Stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila/pripravnik –  1 izvršitelj/ica na određeno,
    puno radno vrijeme
 
Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o vrsti stručne spreme i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i Zakonu o radu
 
Uz vlastoručno potpisanu, pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni  priložiti:
1. životopis
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
3. dokaz o državljanstvu
4. potvrdu evidencije o radnom stažu HZMO
5. dokaz o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci). 
 
Natječaj je objavljen 6. studenog 2018. godine, a rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja. Kandidati na natječaj mogu podnijeti neovjerene preslike svih dokumenata. Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužne su dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju isto. Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (˝Narodne novine˝ broj: 121/17) dužne su dostaviti dokaze u svrhu ostvarivanja ovoga prava sukladno članku 103. stavku 1.
Također, pogledati internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s potrebnim dokumentima dostaviti na adresu: Osnovna škola Stari Jankovci,
Naselje Ruđera Boškovića 1, 32241 Stari Jankovci, s naznakom  „za natječaj“.
Kandidati će o izboru biti obaviješteni u zakonskom roku objavom na internetskoj stranici Škole.                                                                                                      
                                                                                                                         Ravnatelj:
 
                                                                                                Anđelko Lučić, prof.
                                                                                                                            
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA STARI JANKOVCI
pismena zamolba: 32 241 STARI JANKOVCI,NASELJE R.BOŠKOVIĆA 1