POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI


Radno mjesto


VELIKI GRĐEVAC, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; novootvoreni poslovi
22 sata tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
7.11.2019.
15.11.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
Sukladno članku 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
( „Narodne Novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/2017, 68/18) Osnovna škola Mate Lovraka, Trg Mate Lovraka 11, 43270 Veliki Grđevac, koju zastupa ravnateljica Marina Balen,
dana 7.11.2019. godine raspisuje
 
N A T J E Č A J
  za radno mjesto
 
 • pomoćnik u nastavi – dva radnik/ica, na određeno, nepuno radno vrijeme, 22 sata tjedno.
   
Uvjeti: Sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.
Uz vlastoručno potpisanu zamolbu kandidati moraju priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o razini i vrsti obrazovanja,
 • dokaz o državljanstvu,
 • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje izdano u vrijeme trajanja natječaja,
 • uvjerenje nadležnog suda izdano u vrijeme trajanja natječaja da u trenutku podnošenja prijave na natječaj protiv osobe nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 • potvrdu o završenoj edukaciji za osposobljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju ako ju kandidat posjeduje-preslik,
 • navesti u dokumentaciji e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest odatumu i vremenu testiranja ili usmenog razgovora sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje.
Ukoliko kandidat/kinja koji se prijavljuje na natječaj ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, u svojoj zamolbi dužan/na se je pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti.
Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima („Narodne Novine“, br: 121/2017) dužni su prilikom prijave na natječaj slijediti odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima glede prilaganja potrebne dokumentacije. Upute o navedenom nalaze se na linku:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku. Izabrani kandidat/kinja dužni su prije sklapanja ugovora o radu dostaviti original dokumentaciju kao i original uvjerenje nadležnog suda da protiv osobe nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak izdano na dan zasnivanja radnog odnosa.
Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave, odnosno od 7.11.2019. do 15.11.2019. godine.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.                                                                             
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice škole.
Prijave dostaviti neposredno ili poštom na adresu škole u zatvorenoj omotnici uz naznaku „zamolba za radno mjesto pomoćnik u nastavi – NE OTVARAJ“:
Osnovna škola Mate Lovraka, Trg Mate Lovraka 11, 43270 Veliki Grđevac.
 
Ovaj natječaj objavljen je na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama OŠ Mate Lovraka, Veliki Grđevac.
 
Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnijeg kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA
 • pismena zamolba: TRG MATE LOVRAKA 11, VELIKI GRĐEVAC