ODGAJATELJ/UČITELJ RAZREDNE NASTAVE (M/Ž)


Radno mjesto


BANOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
20 sati tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
13.1.2021.
20.1.2021.

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Nije važno

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA ILAČA-BANOVCI, ILAČA

ILAČA,VLADIMIRA NAZORA 24d

TELEFON ŠKOLE: 032/521-994,  521-039

KLASA:112-01/21-01/1

URBROJ:2188-33-21-1

Ilača,13.siječnja 2021. godine

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj: 10/97,. 107/07., 94/13.)  članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj:  87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. ) te članka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Osnovna škola Ilača-Banovci, Ilača, Vladimira Nazora 24d, 13. siječnja 2021. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

1)         Odgajatelja/ učitelja razredne nastave na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, u područnoj školi  Banovci, u odjelima na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu

           -    jedan izvršitelj (m/ž)

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidat/kandidatkinja za odgajatelja/učitelja mora ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, odnosno Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, uz obvezno poznavanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

  • Životopis
  • Dokaz o državljanstvu
  • Dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
  • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidencije HZMO
  • Uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci

U prijavi na natječaj kandidat treba navesti e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine broj 57/96. i 21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine broj: 158/03.,198/03.,138/06 i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine broj 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Prijave za natječaj dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu i ispunjavaju uvjete natječaja, dužni su pristupiti procjeni, odnosno testiranju.

Obavijest o datumu i vremenu procjene, odnosno vrednovanja kandidata, kao i sadržaj i način vrednovanja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole:  http://www.os-ilaca-banovci.skole.hr/

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenim u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

 Osnovna škola Ilača - Banovci, Ilača, Vladimira Nazora 24 D, s naznakom “za natječaj“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku pod rubrikom“ Natječaji „ na mrežnoj stranici škole. http://www.os-ilaca-banovci.skole.hr/

U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, svi će kandidati biti obavješteni prema članku 21. stavku 4. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanja kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Ilača-Banovci.

                                                                                     Marija Dević,  ravnateljica

                                                                  

 Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA ILAČA-BANOVCI
  • osobni dolazak: VLADIMIRA NAZORA 24 D, 32248 ILAČA
  • pisana zamolba: Vladimira Nazora 24 d, 32248 Ilača