SURADNIK / SURADNICA U SURADNIČKO ZVANJE POSLIJEDOKTORANDA ZA PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI, POLJE EKONOMIJA, GRANA KVANTITATIVNA EKONOMIJA, I ODGOVARA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
22.10.2018.
21.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/17 i 47/18) raspisuje 
NATJEČAJ
3. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana Kvantitativna ekonomija, i odgovarajuće radno mjesto na Katedri za kvantitativne metode, na određeno vrijeme (do povratka radnice s rodiljnog dopusta) 
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine 93/14 i 127/17), Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj 123/03 do 131/17) te uvjete Rektorskog zbora.
Pristupnici pod točkom 3. uz prijavu prilažu:
  • životopis
  • domovnicu ili dokaz o državljanstvu druge države, a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina)
  • dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi
  • dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti
  • prijepis ocjena poslijediplomskog sveučilišnog studija
  • popis znanstvenih i stručnih radova, kao i same radove, te druge dokaze iz kojih je razvidno da pristupnik ispunjava uvjete za izbor
U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, prijaviti se mogu pristupnici oba spola.
Ako pristupnici temeljem posebnih propisa ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje navedenog prava.
Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima i dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Ekonomski fakultet smije koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno zakonskim propisima.
Pristupnik koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se pristupnikom prijavljenim na natječaj, te neće biti pozvan na dopunu dokumentacije.
Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i/ili vještina za prijavljene pristupnike koji zadovoljavaju formalne uvjete navedene u natječaju a bitne su za obavljanje poslova radnog mjesta.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju.
Svu dokumentaciju osim u papirnatom obliku potrebno je dostaviti i na CD-u, s tim da se  radovi za izbor dostavljaju na posebnom CD- u. 
Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama". Prijave se predaju na adresi: Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, 21000 Split, Cvite Fiskovića 5.
Prijavljeni pristupnici bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku, putem mrežnih stranica Fakulteta.

Poslodavac


Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet
pismena zamolba: CVITE FISKOVIĆA 5, 21000 SPLIT