VODOINSTALATER/VODOINSTALATERKA


Radno mjesto


GUNJA, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
2
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
28.7.2020.
6.8.2020.

Posloprimac


Srednja škola 3 godine
Kategorija B
1 godinu
KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o.
Gunja, Vladimira Nazora 97
28. srpanj 2020. godine
 
 
JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme
 
 
Poslodavac:                 KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o., Gunja
 
Naziv radnog mjesta:   VODOINSTALATER – 2 izvršitelja
Vrsta zaposlenja:         Na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, probni rad 3 mjeseca Potrebna stručna    - SSS vodoinstalater
sprema i iskustvo:        - minimalno godina dana radnog iskustvo na odgovarajućim poslovima
sukladno stručnoj spremi
 • vozačka dozvola B kategorije
 
Opis poslova i              - Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava i sustava odgovornosti:                                     odvodnje, te ugradnja priključaka na iste,
 • ugradnja i zamjena vodomjera,
 • samostalno vrši popravke sustavu vodoopskrbe i odvodnje (kanalizacija)
 • vrši sve pripremne poslove na montaži i popravcima vodovodne i kanalizacijske mreže,
 • vodi brigu o utrošenom materijalu i kvaliteti izvršenih radova, alatima i uređajima i vozilima sa kojima izvršava radne zadatke,
 
Dokumenti koje je       - zamolba koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, adresa, kontakt telefon potrebno dostaviti:                       adresa elektroničke pošte, naziv radnog mjesta na koji se osoba prijavljuje
 • životopis (potpisan),
 • preslika osobne iskaznice,
 • preslika svjedodžbe,
 • preslika vozačke dozvole,
 • potvrdu o stažu koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
 • potvrda o nekažnjavanju.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe obaju spolova, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Osobe koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužne su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo i zakonsku osnovu i priložiti isprave s kojima dokazuju navedene statuse (rješenje, uvjerenje, potvrdu i sl.).
Prednost se u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati će biti rangirani prema rezultatima intervjua i u slučaju jednakog broja bodova prednost ima kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema posebnim zakonima.
 
Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik ili ovjerena preslika.
Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu i objavu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe natječaja.

Ovaj javni natječaj se objavljuje na internetskoj stranici poslodavca https://ktd-gunja.hr i na stranicama HZZ-a.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta moraju biti dostavljene najkasnije do dana 06.08.2020. godine do 15:00 sati na adresu: Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o., Vladimira Nazora 97, 32260 Gunja, s naznakom „Za natječaj za zapošljavanje - vodoinstalater - ne otvaraj“. Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno, ako se dostavljaju osobno, moraju biti predane na urudžbeni zapisnik na prethodno navedenoj adresi.
 
Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i njena prijava neće biti razmatrana te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest.
 
Sa osobom/osobama koje zadovoljavaju formalne uvjete natječaja i stekle su status kandidata prijavljenim na javni natječaj bit će obavljen intervju, a o datumu održavanja istog kandidati će biti obaviješteni telefonskim putem, ili elektroničkom porukom i objavom na web stranici Komunalnog trgovačkog društva Gunja d.o.o., Gunja.
Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatrati će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava, dostavom odluke o prijemu u radni odnos izabranog kandidata ili dostavom  odluke o poništenju natječaja.
 
Prije sklapanja ugovora o radu, izabrani kandidat biti će upućen na liječnički pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
 
Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o., Gunja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.
 
 
 
                                                                                 Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o.
                                                                                                          Direktor:
                                                                                               Dragan Šokčević, dipl.oec.
 

Poslodavac


KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA, D.O.O.
 • najava na telefon: 032 881377
 • pismena zamolba: 32260 Gunja, Vl.Nazora 97
 • e-mailom: info@ktd-gunja.hr