PREDAVAČ/PREDAVAČICA, PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI, POLJE PRAVO


Radno mjesto


VUKOVAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
4.9.2019.
4.10.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
3 godine
 VELEUČILIŠTE „LAVOSLAV RUŽIČKA“ U VUKOVARU  OBJAVLJUJE
       NATJEČAJ
 

Prijem na radno mjesto
 
  • za prijem jednog nastavnika na radno mjesto predavača u znanstvenom području Društvenih znanosti, znanstvenom polju Pravo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
 
Pristupnici natječaju moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), Statutom Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru i uvjete Vijeća veleučilišta i visokih škola (NN 20/12, 85/13, 4/15).
 
Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti:
– životopis i izvješće o nastavnoj, stručnoj i znanstvenoj djelatnosti,
– presliku odluke o izboru u nastavno zvanje predavača,
– dokaz o radnom iskustvu-elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi
podataka HZMO,
– presliku diplome,
– presliku domovnice.
 
Obrazac prijave na natječaj i upute treba preuzeti u Tajništvu Veleučilišta (ured 119), Županijska 50, Vukovar, ili na Internetu na adresi http://www.vevu.hr.
Prijave na natječaj šalju se preporučeno poštom u roku od 30 (trideset) dana od dana objave, na adresu: VELEUČILIŠTE „LAVOSLAV RUŽIČKA“ U VUKOVARU, 32 000 VUKOVAR, ŽUPANIJSKA 50, s naznakom »ZA NATJEČAJ«, ili predaju osobno na istu adresu.
Pristupnici natječaju dužni su životopis i izvješće o nastavnoj, stručnoj i znanstvenoj djelatnosti dostaviti i u elektroničkom obliku na adresu: natjecaji@vevu.hr
Pristupnici natječaja koji mogu ostvariti pravo prednosti kod zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te su uz prijavu na natječaj dužni, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Pristupnici natječaju moraju se služiti hrvatskim jezikom u govoru i pismu.
Pristupnici natječaju dužni su dostaviti dokumentaciju na hrvatskom jeziku.
Strani pristupnici trebaju dostaviti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika uz minimalnu razinu B2 u govoru, čitanju i pisanju.
 
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće Uredbe EU 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
 
Pristupnik prijavom na natječaj ujedno daje privolu da se njegovo ime i prezime te životopis, ukoliko bude izabran, objavi na web stranici Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru.

Poslodavac


VELEUČILIŠTE LAVOSLAV RUŽIČKA U VUKOVARU
  • osobni dolazak: ŽUPANIJSKA 50, VUKOVAR
  • pismena zamolba: ŽUPANIJSKA 50, VUKOVAR