STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA - PSIHOLOG/INJA


Radno mjesto


SOLJANI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • pripravnik

20 sati tjedno
Nema smještaja
Djelomično
6.11.2018.
13.11.2018.

Posloprimac


psihologija
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Traži se pripravnik
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škole (N.N. br.87/08., 86/09., 105/10., 90/11., 5/12., 86/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/14., 68/18.) Osnovna škola Josip Kozarac Soljani,  raspisuje
 
NATJEČAJ
Za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva  / pripravništvo (m/ž):
 1. Stručni suradnik – psiholog – jedan izvršitelj/ica, na određeno, nepunoradno vrijeme, 20 sati tjedno
UVJETI: zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo odvijat će se u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu, 20 sati tjedno. Na natječaj se mogu javiti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, bez staža osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi puta zapošljavaju.
 • VSS
 • Poznavanje rada na računalu
   
  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. Stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, N.N. 82/08., 69/17.).
  Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti:
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (diploma-preslika),
 • rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko kandidat ima inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju (preslika),
 • domovnicu (preslika),
 • uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju uosnovnoj i srednjoj školi (original, ne smije biti starije od datuma objave natječaja),
 • elektronički status o stažu i potvrdu da se osoba nalazi u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
  Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti u roku osam (8) dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
Kandidati koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su na to pravo pozivati se u prijavi i priložiti dokaze, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih  branitelja: http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843(https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:
OSNOVNA ŠKOLA JOSIP KOZARAC,
TOMISLAVOVA 5/A,
32255 SOLJANI,
s naznakom  „za natječaj“   

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA 'JOSIP KOZARAC'
pismena zamolba: Tomislavova 5/a, 32255 Soljani