UČITELJ / UČITELJICA NJEMAČKOG JEZIKA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
18 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
7.12.2018.
15.12.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Osnovna škola Spinut,Split, Teslina 12,
raspisuje
 NATJEČAJ
za radna mjesta
 • Učitelj/ica njemačkog jezika -1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme, 18 sati tjedne nastave
UVJETI: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika.
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diplomu)
 • domovnicu
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) 
  Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu Škole: Osnovna škola Spinut, Teslina 12, 21000 Split, s naznakom «za natječaj».
  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.
  Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete natječaja.
  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava biti naknadno pozvani na dopunu prijave.
  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
  Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.
  Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103 stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
              https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
  Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.
    U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016.  te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba  daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu      provedbe natječaja za zapošljavanje.


Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA SPINUT
pismena zamolba: TESLINA 12, 21000 SPLIT