VODITELJ/ICA SLUŽBE ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI


Radno mjesto


PODGORA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2018.
16.11.2018.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Kategorija B
4 godine

Objava Oglasa za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Podgora na radno mjesto: voditelj/ica službe za komunalne djelatnosti-1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme 6 mjeseci 
 
Opis poslova: voditelj službe za komunalne djelatnosti
Mjesto rada: Općina Podgora
Način zaposlenja: na određeno vrijeme od 6 mjeseci, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Probni rad: 2 dva  mjeseca.
Razina obrazovanja: sveučilišni prvostupnik građevine, geodezije, arhitekture ili druge tehničke struke ili stručni prvostupnik građevine, geodezije, arhitekture ili druge tehničke struke
Radno iskustvo: najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
Ostali uvjeti: položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, vozačka dozvola B kategorije
Traženo djelatnika: 1
 
Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11 i 4/18, dalje u tekstu: ZSNLPS) (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta). 
U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSNLPS.
 Prijave mogu podnijeti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ga polože u roku od godinu dana od prijma u službu. 
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola. 
Kandidat se prima na određeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca.
 
Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
  • životopis
  • presliku svjedodžbe odnosno diplome o završenom studiju,
  • (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice) dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • elektronički zapis ili presliku potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ili preslika ugovora o radu, rješenja i sl.,
  • presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,
  • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSNLPS,
  • presliku vozačke dozvole B kategorije,
  • presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit).
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu.
Sve isprave koje su dostavljene u preslici izabrani kandidat je dužan dostaviti u izvorniku prije donošenja rješenja o prijmu.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, a dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o istom (potvrda, rješenje i dr.).
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu.
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na Oglas.
 
S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.
 
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na Oglas.
 
Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata objavit će se na web-stranici Općine Podgora:  http://www.podgora.hr/.

Vrijeme testiranja i intervju biti će objavljeno na web-stranici Općine Podgora:  http://www.podgora.hr/ i na oglasnoj ploči Općine Podgora najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.
 
Prijave se podnose u roku od osam (8) dana od dana objave Oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Makarska.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Oglasa dostavljaju se neposredno na protokol ili poštom na adresu: Općina Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21 327 Podgora, s naznakom: » Oglas za voditelja/icu službe za komunalne djelatnosti - ne otvaraj «.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 

Poslodavac


OPĆINA PODGORA
pismena zamolba: A.K.Miošića 2, 21327 Podgora