SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


GRADIŠTE, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
30 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2018.
16.11.2018.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 29. stavak 10. Statuta Doma zdravlja Županja, ravnateljica  Doma zdravlja Županja    r a s p i s u j e
 
N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na ODREĐENO VRIJEME
(Zamjena za vrijeme bolovanja )
 
 
 • SPREMAČICA
 • 1 izvršitelj/ica
 • NEPUNO RADNO VRIJEME - 30 sati tjedno
 • Zdravstvena ambulanta Gradište, Kralja Tomislava 4, Gradište
 • Ljekarna Gradište, Braće Radića 1, Gradište
 
UVJETI:
 1. Osnovna ili srednja škola
 2. Državljanstvo RH
 
Uz prijavu na natječaj i životopis priložiti u preslici:
 • Dokaz o stručnoj spremi- svjedodžba
 • Domovnica
 • Dokaz o radnom iskustvu (potvrda, ugovor o radu ili drugi odgovarajući dokaz o traženom radnom iskustvu u struci) – ukoliko ima
 • Dokaz o radnom stažu (elektronički ispis staža HZMO-a, ne stariji od dana raspisivanja natječaja)
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak ne starije od 1 (jedan) mjesec.
 • Vozačka dozvola (B kategorija) ako posjeduje.
   
  Prijave s kraćim životopisom i dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od  osam (8) dana od objave natječaja i dostavljaju  se u Dom zdravlja Županja, Županja, Dr. Franje Račkog 32 s naznakom: „Za natječaj – SPREMAČICA“
  Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (N.N. br. 82/08.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
  Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu službu prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. br. 121/17), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. br. 157/13.,  152/14. i 39/18.), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. br. 121/17) uz životopis i prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
   
  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz životopis i prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.


  Kandidati prijavljeni na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete bit će upućeni na testiranje  i/ili intervju o čemu će kandidati biti obaviješteni. Vrijeme i mjesto testiranja, područja i način testiranja i/ili intervjua te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata bit će objavljeni na web stranici Doma zdravlja Županja: www.dom-zdravlja-zupanja.hr
  Ako kandidat ne pristupi na testiranje i/ili intervju smatrat će se da je povukao prijavu. Prije zasnivanja radnog odnosa obvezan je prethodni zdravstveni pregled i psihotest.
   
  U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu Domu zdravlja  Županja za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zasnivanje radnog odnosa. 
   
  Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
   
  Dom zdravlja Županja, Županja, Dr. Franje Račkog 32 zadržava pravo poništenja natječaja.


Poslodavac


DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA
pismena zamolba: Dr.F.Račkog 32, 32270 Županja