MLAĐI/A PRAVOSUDNI/A POLICAJAC/KA - VJEŽBENIK/CA (RBR. 234.)


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
9.11.2018.
19.11.2018.

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (''Narodne novine'', broj 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11. 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 1/15., 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (''Narodne novine'', broj 78/17.), a na temelju Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu (''Narodne novine'', broj 43/18. i 52/18.), Ministarstvo pravosuđa raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta:
UPRAVA ZA ORGANIZACIJU PRAVOSUĐA
SLUŽBA OSIGURANJA PRAVOSUDNIH TIJELA
Odjel pravosudne policije
Područna jedinica – Odsjek osiguranja u Splitu
Ispostava - Pododsjek osiguranja u Splitu
2. mlađi pravosudni policajac – vježbenik – 1 izvršitelj/ica (rbr. 234.)
Stručni uvjeti:
- završena srednja stručna sprema
- bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (vježbenički staž traje 12 mjeseci)
- poznavanje rada na računalu
- posebna zdravstvena sposobnost
Pored navedenih stručnih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.
Kandidati/kinje pored općih uvjeta za prijam u državnu službu iz članka 48. Zakona o državnim službenicima moraju ispunjavati i poseban uvjet: posebnu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se vrši prijam. Posebna zdravstvena sposobnost kandidata/kinje utvrđuje se obavljanjem zdravstvenog pregleda na trošak Ministarstva pravosuđa. Sukladno članku 14. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva pravosuđa stručni uvjet srednje stručne spreme za državne službenike pravosudne policije smatra se završena gimnazija, strukovna škola ili umjetnička škola u trajanju od najmanje 3 godine, prema propisima o srednjoškolskom obrazovanju. Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o zvanjima, znakovlju i uvjetima postavljanja u zvanja službenika pravosudne policije („Narodne novine“ broj 31/15) osoba koja se prvi put prima u službu pravosudne policije ima status vježbenika za službenika pravosudne policije. Za vrijeme probnog rada (vježbeničkog staža) koji traje 12 mjeseci vježbenik za službenika pravosudne policije mora završiti izobrazbu o načinu obavljanja poslova osiguranja pravosudnih tijela. Vježbenik za službenika pravosudne policije obvezan je položiti ispit za zvanje najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana rasporeda na radno mjesto. Člankom 115. stavak 2. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13 i 33/15) propisano je da službenici pravosudne policije koji obavljaju poslove osiguranja sudova podliježu sigurnosnoj provjeri te će se za izabrane kandidate prije donošenja rješenja o prijamu u državnu službu izvršiti sigurnosna provjera.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te adresa elektroničke pošte), naziv unutarnje ustrojstvene jedinice uključujući i naziv Područne jedinice i Ispostave, redni broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Primjerak obrasca prijave na javni natječaj može se naći na web stranici Ministarstva pravosuđa: https://pravosudje.gov.hr pod rubrikom Pristup informacijama – zapošljavanje-javni natječaj.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Kandidati/kinje koji se prijavljuju na više radnih mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u pravilu putem elektroničke pošte.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
1. životopis,
2. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
3. preslik svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi,
4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice).
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočiti će se izvornik.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo pravosuđa, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, s naznakom: »Za javni natječaj kl. 2094«.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 8. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 – pročišćeni tekst, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar pravosuđa.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.
Testiranje se provodi u dvije faze, nakon kojih slijedi razgovor s Komisijom (intervju).
Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja osnova upravnog područja za koje je raspisan javni natječaj (pisanog dijela testiranja).
Druga faza testiranja sastoji se od provjere znanja rada na računalu budući da je taj uvjet propisan za popunjavanje radnih mjesta.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Ministarstva pravosuđa  (https://pravosudje.gov.hr/).
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Ministarstva pravosuđa  (https://pravosudje.gov.hr/) istovremeno s objavom javnog natječaja.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar pravosuđa će obustaviti postupak po ovom natječaju.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Ministarstva pravosuđa  (https://pravosudje.gov.hr/).
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

Poslodavac


MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
pismena zamolba: Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb