SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ZADAR, ZADARSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
19.2.2021.
27.2.2021.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno

Na temelju članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Bartula Kašića Zadar, Pravilnika o radu OŠ Bartula Kašića i članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. , 152/14. , 7/17 ,68/18, 98/19 i 64/20) ravnateljica Osnovne škole Bartula Kašića  raspisuje


N A T J E Č A J
za radno mjesto:
SPREMAČ/ICA

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno  puno  radno vrijeme od 40 sati tjedno
Uvjeti :

sukladno Pravilniku o radu OŠ Bartula Kašića:

 -završena osnovna škola i
-vozačka dozvola B kategorije.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati  i u njoj navesti adresu i e-mail adresu na  koju će kandidatima biti dostavljene obavijesti vezane za postupak natječaja. 

Kandidati su obvezni uz prijavu na natječaj priložiti (dovoljne su neovjerene preslike) :
1. životopis
2. dokaz o završenoj osnovnoj školi,
3. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona ne starije od 90 dana,
4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
5. dokaz o državljanstvu
6. presliku vozačke dozvole B kategorije


Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete iz natječaja biti  će vrednovani u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Bartula Kašića koji je dostupan na web stranici Škole pod rubrikom „Opći akti“ poveznica: http://os-bkasica-zadar.skole.hr/op_i_akti_kole
Na mrežnoj stranice Škole – pod rubrikom „Natječaji“ poveznica: http://os-bkasica-zadar.skole.hr/natjecaji  će se objaviti područja, način, mjesto i vrijeme održavanja postupka vrednovanja kandidata najkasnije 5 dana prije održavanja procjene odnosno vrednovanja.  Za kandidata koji ne pristupi postupku testiranja smatra se da je odustao od natječaja.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti potvrde o priznatom statusu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 101. stavka 1.-3. i članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/2017.) trebaju priložiti dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf        
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se  samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja, a nepravodobne i  nepotpune prijave neće razmatrati. Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima. Prijave s potrebnom dokumentacijom s naznakom „ Za natječaj„ dostaviti neposredno ili poštom na adresu OŠ Bartula Kašića, Bribirski prilaz 2, 23 000 Zadar. Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava na službenim internetskim stranicama Škole  ( http://www.os-bkasica-zadar.skole.hr/ ) pod rubrikom „Natječaji“.Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA 'BARTOLA KAŠIĆA'
pisana zamolba: BRIBIRSKI PRILAZ 2, 23000 ZADAR