ADMINISTRATIVNI/A REFERENT/ICA - UPISNIČAR/KA


Radno mjesto


ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
9.8.2019.
19.8.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine

Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima ("Narodne novine", broj 100/11) i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa  u Općinskom državnom odvjetništvu u Čakovcu, broj: P – 9/2019 od 30. srpnja 2019., Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu  r a s p i s u j e


JAVNI  POZIV
za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 12, Čakovec

 

za sljedeće radno mjesto:

1) Administrativni referent – upisničar (1 izvršitelj) u Državnoodvjetničkoj pisarnici; Kaznenoj pisarnici
 

Uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke,

- poznavanje rada na računalu.

 

Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola.

 

Kandidati/kinje trebaju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. st. 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju;
b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;
d) za nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima,

e) Pored navedenih uvjeta kandidati/kinje treba ispunjavati i uvjet iz Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine broj 57/12, 120/12 i 16/17) i voditi se kao nezaposlena osoba do navršenih 30 godina života koja se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao nezaposlena osoba vodi najmanje 30 radnih dana i koja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obaveznog mirovinskog osiguranja.

 

Uz prijavu obavezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:


1. životopis,

2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju),

3. dokaz o radnom iskustvu (kandidati/kinje moraju dostaviti elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci i

6. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je razvidno da se kandidat/kinja vodi u evidenciji o nezaposlenima kao nezaposlena osoba duže od 30 dana.

 

U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te e-mail adresu) i radno mjesto na koje se prijavljuju te sve tražene priloge.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 12, 40000 Čakovec, s naznakom "Javni poziv za stručno osposobljavanje".

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Popis prijavljenih kandidata/kinja Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

 

Nakon utvrđivanja koji kandidati ispunjavanju formalne uvjete iz Javnog poziva, kandidati za koje se ocijeni da na temelju, u prijavi iskazanih interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije te trajanju nezaposlenosti, u najvećoj mjeri udovoljavaju uvjetima pojedinog radnog mjesta, biti će pozvani na razgovor (intervju).

 

O terminima i mjestu održavanja razgovora (intervjua) kandidati će biti obaviješteni putem e-maila i/ili telefona.

 

Za kandidate/kinje koji/e ne pristupe razgovoru, smatra se da su povukli/e svoju prijavu.

 

Odluku o izboru kandidata donosi općinska državna odvjetnica vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji kandidata, trajanju nezaposlenosti te rezultatima selekcijskog postupka.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranom kandidatu/kinji.

S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

Izabrani kandidat/kinja ne ostvaruje status državnog službenika/ce, ne zasniva radni odnos i ne prima naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje i naknade za troškove prijevoza koje osigurava Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu.

 

Osoba može pristupiti polaganju državnog ispita i to najranije dva mjeseca prije isteka stručnog osposobljavanja, a ispit može polagati najduže do isteka stručnog osposobljavanja.

 

Javni poziv će biti objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.Poslodavac


OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ČAKOVCU
  • pismena zamolba: Čakovec, Ulica kralja Tomislava 12