ADMINISTRATIVNO PRAVNI RADNIK (M/Ž)


Radno mjesto


OMIŠ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
12.8.2019.
20.8.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

1 godinu
  U  V  J  E  T  I:
 
Kandidati  moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju / “N.N.”, br. 10/97., 107/07. i 94/13. / i Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću / “N.N.”, br. 133/97. / i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada vrtića
Kandidati  moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
  • da imaju SSS-IV. stupanj, gimnazija, upravni, birotehnički ili ekonomski smjer,
  • poznavanje rada na PC-u,
  • 1 godina radnog iskustva.
 -probni rad 30 dana.  
              
Kandidati uz osobno potpisanu prijavu, molbu na natječaj prilažu u preslici:
  1. životopis.
  2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  3. dokaz o hrvatskom državljanstvu
  4. dokaz o radnom stažu / elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje /
  5. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju / ne starije od 6 mjeseci /:
      a) potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak /čl. 25. St.2 
          Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju/
      b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak /čl. 25 st. 4.   
          Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju /
       
 
Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji /N.N. 121/17 / dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Sukladno odredbama Uredbe /EU/ 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 /osam/ dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić Omiš,Četvrt Vrilo 1, 21310 Omiš s naznakom „za natječaj“.
 
Na oglašena radna mjesta mogu se prijaviti kandidati oba spola.                                                                                      
                  
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Odluka Upravnog vijeća o odabiru bit će objavljena na mrežnoj stranici DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ www.vrtic-omis.hr  u roku 8 dana od dana donošenja odluke čime će se smatrati da su svi kandidati uredno obaviješteni.
 
                                                                                           

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
  • pismena zamolba: 21.310 Omiš, Četvrt Vrilo 1