ADMINISTRATIVNI REFERENT/ADMINISTRATIVNA REFERENTICA


Radno mjesto


VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
11.9.2019.
19.9.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • excel
 • word
 • internet

1 godinu
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
VINKOVCI
KLASA:112-02/19-01/8
URBROJ: 2196-128-01/02-19-2
Vinkovci, 05.09.2019. god.
NATJEČAJ
za zapošljavanje jednog administrativnog referenta na neodređeno vrijeme
Uvjeti:
 • hrvatsko državljanstvo
 • SSS (strukovni obrazovni program ekonomskog, upravnog ili društvenog usmjerenja)
 • jedna godina radnog iskustva na poslovima tražene srednje stručne spreme
 • poznavanje rada na računalu i aktivna upotreba daktilografije
 • da ne postoji zapreka iz članka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br.157/13, 152/14, 99/15, 52/16 , 16/17 i 130/17)
  Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeće dokaze:
 • vlastoručno potpisani životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu u izvorniku ili ovjerenoj preslici (izvornik ili ovjerena preslika domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
 • izvornik ili ovjerena preslika svjedodžbe srednje stručne spreme
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  –     dokaz o pravu prednosti prilikom zapošljavanja, ako ostvaruju takva prava, sukladno posebnim propisima.
 • Potvrdu prethodnog poslodavca ili drugi dokaz sa opisom poslova koje je kandidat obavljao kao dokaz radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju traženom usmjerenju i razini obrazovanja
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom s naznakom »Za javni natječaj – administrativni referent -povjerenstvo za provedbu javnog natječaja« u zatvorenoj omotnici, na adresu; Centar za socijalnu skrb Vinkovci, Glagoljaška 31 E, 32100 Vinkovci. Svaki dokaz koji je tražen, obavezno mora biti na službenom jeziku Republike Hrvatske.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i dokaze navedene u javnom natječaju u obliku koji je kod svakog dokaza naveden te koja je ispravno adresirana. Svaka prijava koja nije poslana na gore opisan način, neće se niti razmatrati u natječajnom postupku. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u daljnjem natječajnom postupku. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, te uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se u prijavi na natječaj proziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( NN 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane čl. 102. st. 1. Zakona a koji su objavljeni na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Ukoliko se osobe pozovu na pravo prednosti, dužni su točno naznačiti osnovu prednosti pri zapošljavanju te dostaviti dokumentaciju propisanu posebnim zakonima.
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na selekcijske postupke provjere znanja iz područja uredskog poslovanja temeljem Uredbe o uredskom poslovanju, poznavanja osnova rada na računalu i daktilografije, poznavanje upravnog postupka temeljem Zakona o općem upravnom postupku te intervjua kao posebnog selekcijskog postupka. Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila selekcijskim postupcima, više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku. Vrijeme i mjesto testiranja, objavit će se na web-stranici Centra za socijalnu skrb Vinkovci http://www.czss-vinkovci.hr najmanje osam dana prije testiranja. O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.
                                                                              CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VINKOVCI
 
 
 

Poslodavac


Centar za socijalnu skrb Vinkovci
 • pismena zamolba: 32 100 VINKOVCI, GLAGOLJAŠKA 31 E