VODITELJ / VODITELJICA SLUŽBE KADROVSKIH POSLOVA, POLOŽAJ I. VRSTE – VODITELJ USTROJBENE JEDINICE


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.10.2018.
20.10.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • excel
 • word
 • internet

5 godina
SVEUČILIŠTE U SPLITU
MEDICINSKI FAKULTET
objavljuje
NATJEČAJ 
I. ZA RADNO MJESTO 
 • voditelj Službe kadrovskih poslova, položaj I. vrste – voditelj ustrojbene jedinice, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
Uvjeti natječaja:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava,
 • najmanje 5 godina radnog staža u struci,
 • položen pravosudni ispit,
 • iskustvo rada u ISVU,
 • iskustvo rada u MOZVAG-u,
 • napredno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • napredno znanje rada na osobnom računalu,
 • probni rad u trajanju od 6 mjeseci.
Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu prilažu: životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice), preslik diplome, preslik svjedodžbe o položenom pravosudnom ispitu, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu u struci,  potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci), druge potvrde kojima se dokazuje ispunjavanje traženih uvjeta.
Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list HZZ). Kandidati koji se pozivaju na Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji isti mogu vidjeti na web adresi Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/
Rok natječaja je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ od petka 12. listopada 2018.
Na oglašeni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.
Nepravovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Medicinski fakultet u Splitu, Služba kadrovskih poslova, Šoltanska 2, 21000  Split.

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U SPLITU, MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU
pismena zamolba: ŠOLTANSKA 2, 21000 SPLIT