KUHAR/ICA


Radno mjesto


BRELA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
10.10.2018.
18.10.2018.

Posloprimac


 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine


 
1. Kuhar/ica, 1 izvršitelj, nepuno  neodređeno radno  vrijeme, 4 sata dnevno (20 sati tjedno )
 
 
Uvjeti:
 • Kandidati su dužni ispunjavati uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (  NN 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12,86/12,126/12,94/13,152/14 ., 07/17 . i 68/18. )  i Pravilnikom o radu Osnovne škole dr.Franje Tuđmana, Brela
Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa,  uvjeti za zasnivanje radnog odnosa kuhara/ice su:
 • srednja škola – program kuhar odnosno KV kuhar
 • završen tečaj higijenskog minimuma
   
  Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:
   
 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o završenom tečaju higijenskog minimuma
 • domovnicu
 • Uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi, prema čl.106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6.mjeseci )
Kandidati potrebnu dokumentaciju dostavljaju isključivo u preslikama.
Nakon odabira kandidata, odabrani kandidat dostavit će poslodavcu originale dokumenata ili ovjerene preslike originala.
Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze o status/pravu na koje se pozivaju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti i  dokaze propisane člankom  103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13.Zakona o ravnopravnosti spolova.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu OŠ dr.Franje Tuđmana , Brela da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
 
Rok natječaja je osam ( 8 )  dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama škole.
 
Prijave i dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole:
 
Osnovna škola dr.Franje Tuđmana
Sv.Jurja 1
21322 Brela ( s naznakom „ za natječaj - za kuhara '' )
 
Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom neće se razmatrati.
Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.
 
Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici Škole.
 

Poslodavac


Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Brela
pismena zamolba: Sv.Jurja 1, 21322 Brela