ADMINISTRATIVNI REFERENT - PRODAVAČ SUVENIRA (M/Ž)


Radno mjesto


VUKOVAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
 • 2 smjene
 • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
17.11.2020.
25.11.2020.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
1 godinu
 
 
Na temelju odredbi Statuta Muzeja vučedolske kulture, a u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem redu, sistematizaciji radnih mjesta te načinu rada Muzeja vučedolske kulture, uz Suglasnost za zapošljavanje na određeno vrijeme Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske KLASA: 112-01/20-01/0686, 532-02/1-20-02, od 26. listopada 2020., ravnateljica Muzeja raspisuje
 
 
 
 
JAVNI NATJEČAJ
 
radi popunjavanja radnog mjesta:
 
 
 
Administrativni referent – prodavač suvenira, 1 izvršitelj/izvršiteljica – na određeno vrijeme
 
 
 
Uvjeti:
 
- SSS, društvenog usmjerenja (gimnazija, upravna, birotehnička, ekonomska ili druga srodna struka)
- radno iskustvo na sličim poslovima
- osposobljenost za rad na osobnom računalu u Windows radnoj okolini
Probni rad: 2 mjeseca
 
Izrazi sa rodnim značenjem koji se koriste u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod.
 
Kandidati moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 • prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu)
 • životopis
 • dokaz o završenom srednjoškolskom obrazovanju (presliku svjedodžbe),
 • dokaz o državljanstvu RH (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
 • elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od datuma objave natječaja),
 • ispunjen obrazac suglasnosti za korištenje osobnih podataka (obrazac dostupan na web stranici Muzeja http://vucedol.hr/hr/pravo-na-pristup-informacijama/).
   
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat je prije sklapanja pisanog ugovora dužan dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će se podnositelji istih smatrati kandidatima u postupku.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. 
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
 
Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Sa kandidatima koji udovoljavaju svim zatraženim formalnim uvjetima bit će obavljen razgovor, o pozivu na koji će biti obavješteni putem elektroničke pošte. Raspored termina razgovora bit će objavljen i na mrežnim stranicama Muzeja.
 
Za kandidate koji ne pristupe razgovoru, smatrat će se da su odustali od svoje prijave, te više nemaju status kandidata u postupku.
 
 
 
Obavijest o izboru kandidata bit će objavljena na mrežnim stranicama Muzeja.
 
Muzej zadržava pravo u svakom trenutku poništiti Natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru.
 
Prijave se podnose u zatvorenim omotnicama u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja na adresu:
 
Muzej Vučedolske kulture, Vučedol 252, 32 000 Vukovar, s naznakom „Za Javni natječaj – radno mjesto Administrativni referent – Prodavač suvenira - NE OTVARATI“.
 
 
 
Muzej Vučedolske kulture
KLASA: 112-03/20-01/02           
URBROJ: 2196-01-JT-1/01-20-01
Vukovar, 17. studenog 2020.
 
 
 
                     Ravnateljica:
 
                    Mirela Hutinec
 
 
 

Poslodavac


Muzej Vučedolske kulture
 • pismena zamolba: Muzej vučedolske kulture, Vučedol 252, 32000 Vukov