POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU


Radno mjesto


SRAČINEC, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
20 sati tjedno
2 smjene
Nema smještaja
Djelomično
17.11.2020.
25.11.2020.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014. -2020. i projekta Varaždinske županije pod nazivom „Ja mogu“ - osiguranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnih ustanova Varaždinske županije za školsku godinu 2020./2021., ravnateljica Osnovne škole Sračinec raspisuje

NATJEČAJ
  • za pomoćnika/icu u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju (M/Ž) – određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno – jedan/na (1) izvršitelja/ica

UVJETI:
  • najmanje stečena srednja stručna sprema (gimnazijsko ili drugo četverogodišnje obrazovanje)
  • protiv kandidata/kinje ne smije biti pokrenut kazneni postupak
  • kandidat/kinja mora biti nezaposlena osoba registrirana na tržištu rada (HZZ)

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje obavezno moraju priložiti:
  • životopis,
  • rodni list
  • presliku svjedodžbe ili diplome o potrebitoj stručnoj spremi,
  • potvrda o nekažnjavanju za kaznena djela u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starija od 6 mjeseci) i  potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je kandidat/kinja nezaposlena osoba.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici, jer istu ne vraćamo.

Rok za podnošenja prijava je od 17.11.2020. do 25.11.2020. godine

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole:
OSNOVNA ŠKOLA SRAČINEC, Varaždinska 98, 42209  SRAČINEC, s naznakom za natječaj.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

Kandidati/kinje koji/e imaju potvrdu o završenom Programu osposobljavanja za rad s učenicima s teškoćama u redovnoj nastavi u osnovnim i srednjim školama ostvaruju prednost pri zapošljavanju.

Kandidati/kinje koji/e ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni/e su se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom.

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17)
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici škole.        

Opis poslova: poslovi pomoćnika/ice u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA SRAČINEC
  • pismena zamolba: Varaždinska 98, 42209 Sračinec, s naznakom