ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENI/A REFERENT/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
16.11.2020.
24.11.2020.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te članka 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u XVIII. gimnaziji KLASA: 012-04/19-01/02, URBROJ: 251-291-06-19-1 od 2. rujna 2019. XVIII. gimnazija iz Zagreba, Mesićeva 35 raspisuje
NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta
1. administrativno-računovodstveni/a referent/ica škole – 1 izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), zamjena.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.
Uvjeti:
- srednja stručna sprema (SSS)
- opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima u radu te ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20)
- poznavanje i korištenje MS Office paketa.
Uz pisanu prijavu kandidati su dužni su priložiti:
- životopis
- presliku dokaza o stručnoj spremi
- presliku dokaza o državljanstvu/osobne iskaznice
- uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja)
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja).
Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama i ne vraćaju kandidatu/kinji nakon završetka natječajnog postupka, a izabrani kandidat/kinja je dužan prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid isprave u izvorniku ili u ovjerenoj preslici.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokumente propisane tim propisima te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17.) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava trebaju priložiti dokaze taksativno navedene na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, a dostupne na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta i dokaz o invaliditetu.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/93, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa.
Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Prijave se dostavljaju s naznakom „za natječaj: administrativno-računovodstveni referent škole (m/ž)“ a podnose neposredno ili poštom na adresu: XVIII. gimnazija, Mesićeva 35, 10000 Zagreb.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Pravovremenom prijavom smatra se prijava koja je pristigla odnosno poslana u roku koji je propisan natječajem, u skladu s posebnim propisima.
Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave provest će se selekcijski postupak u obliku razgovora s kandidatom. Vrijeme i mjesto održavanja razgovora objavit će se najmanje četiri dana prije dana određenog za održavanje razgovora na mrežnoj stranici XVIII. gimnazije (http://gimnazija-osamnaesta-zg.skole.hr/) u rubrici pod nazivom 'Natječaji'.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio selekcijskom postupku povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom u postupku.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima javnog natječaja putem mrežne stranice XVIII. gimnazije.
U slučaju sudjelovanja u natječajnom postupku kandidata s pravom prednosti pri zapošljavanju, obavijest o odabranom kandidatu bit će im pojedinačno dostavljena e-mail-om.
Podnošenjem prijave na javni natječaj kandidat daje izričitu privolu XVIII. gimnaziji da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/79 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18).
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj: 16.11.2020. – 24.11.2020.
Javni natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama XVIII. gimnazije i Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje dana 16.11.2020.

Poslodavac


XVIII GIMNAZIJA
  • pismena zamolba: Mesićeva 35, Zagreb