NJEGOVATELJ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
3
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne
  • Noćni rad
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
17.11.2020.
25.11.2020.

Posloprimac


  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Traži se njegovatelj/ica - 3 izvršitelja/ice na određeno vrijeme.
Opis poslova:
- njega pokretnih, polupokretnih i nepokretnih korisnika
- prevencija dekubitusa
- kontrola izlučevina i sl.
Potreban je položen tečaj za njegovatelja/icu.
Uz prijavu na natječaj kandidat je dužan priložiti:
- dokaz o traženoj stručnoj spremi i završenom tečaju za njegovatelja/icu
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
- elektronički zapis ili povrdu HZMO-a o evidentiranom radnom stažu
- životopis.
Kandidat može ostcariti pravo prednosti prema članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13, 152/14), dužan je u prijavi priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, pa ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Prije donošenja odluke o odabiru moguće je provesti usmeno i pismeno testiranj u svrhu provjere znanja,vještina i spodobnosti bitnih za obavljanje poslova. Dom za starije osobe Dubrava - Zagreb koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postuoka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
Dostavom natječajne dokumantacije smatra se Vašim pristankom na obradu osobnih podataka. Svaki kandidat može u bilo kojem trenutnku iskoristiti svoje pravo te u cjelosti ili djelomično povući dopuštenje za korištenje osobnih podataka.
O rezultatu izvora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Doma za starije Dubrava - Zagreb. Dom za starije Dubrava - Zagreb pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obaveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave na adresu: Dom za starije Dubrava - Zagreb, Milovana Gavazzija 26, 10 040 Zagreb s naznakom: ''Prijava na natječaj - njegovatelj/ica''.

Poslodavac


Dom za starije osobe Dubrava - Zagreb
  • pismena zamolba: Milovana Gavazzija 26, 10 040 Zagreb