DR.MED. SPECIJALIZANT/ICA OFTALMOLOGIJE I OPTOMETRIJE


Radno mjesto


PAKRAC, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
20.11.2020.
7.12.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potreban položen stručni ispit; I ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD; stručni ispit za doktora medicine
Nije važno
Temeljem članka 23. Statuta Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana i Odluke ur. broj: 01-1275/2020-1, a u skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata («Narodne novine» broj: 83/15) Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana raspisuje
 
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad i upućivanje na specijalizaciju (m/ž) iz:
 
11. oftalmologija i optometrija – 1 izvršitelj/ica
 
  Uvjeti: 
- zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja
-  doktor medicine (r.br.1-17)
-  magistar medicinske biokemije (r.br.18)
- odobrenje za samostalni rad od nadležne komore
 
Uz vlastoručno potpisanu ponudu svi pristupnici trebaju priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i za primjenu mjerila za utvrđivanje redoslijeda:                                                      
 
 1.  prijavu na natječaj s naznakom specijalističkog usavršavanja za koje se pristupnik prijavljuje, adresu stanovanja, elektroničku adresu i broj telefona,
 2. životopis,
 3. dokaz o državljanstvu,
 4. preslik diplome,
 5. preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu, za dr. med. koji su studij medicine upisali prije 01.07.2013.
 6. preslik odobrenja za samostalan rad,
 7. preslik prijepisa položenih ispita na studiju,
 8. preslik  potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
 9. preslik nagrada za vrijeme studija,
 10. preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,
 11. popis objavljenih radova i preslike radova,
 12. preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,
 13. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu ili potvrde o  radnom iskustvu (ne stariju od 30 dana)
 14. uvjerenje o nekažnjavanju (ne stariju od 30 dana)
 15. presliku rezultata psihološkog testiranja, a za kirurške grane i preslik rezultata testiranja manualne spretnosti – ne starije od 30 dana
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici, na hrvatskom jeziku. Nepravovremene i nepotpune ponude i ponude koje nisu na hrvatskom jeziku neće se razmatrati.
 
Prijavljeni kandidati/kinje koji  podnesu potpunu dokumentaciju bit će pisanim putem ili putem elektroničke pošte pozvani na razgovor s Povjerenstvom za izbor specijalizanata. Na razgovoru su pristupnici obvezni predočiti povjerenstvu izvornike dokumenata.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima po posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo, uz obavezno podnošenje dokaza iz kojih je vidljivo navedeno pravo sukladno posebnim propisima.
Kandidati iz čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), da bi ostvarili prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i sve ostale dokaze navedene u čl. 103.st. 1. navedenog Zakona (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html)dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati se ne mogu primiti u radni odnos za obavljanje poslova u zdravstvenoj djelatnosti koja uključuje rad s djecom prije nego dokažu da nisu pravomoćno osuđeni za neko od kaznenih djela iz glave XVI. Kaznenog zakona- kaznena djela protiv spolne slobode i glave XVII. KZ -kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.
 
Redoslijed pristupnika  utvrđuje se primjenom mjerila propisanih odredbama čl. 3.  Pravilnika.
 
Rok za podnošenje ponuda je 15 dana po objavi natječaja u Narodnim novinama.
 
Za dodatne pogodnosti molimo pogledati https://pakrac.hr/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-subvenciju-doktorima-medicine-zaposlenima-u-zdravstvenim-ustanovama-na-podrucju-grada-pakraca-za-2020-godinu/#.XmYOuahKiUl
 
Bolnica dostavljene podatke kandidata obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji  uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja za specijalizaciju i zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se neće koristiti.
Prijave s dokumentima i obveznim prilozima, dostaviti u zatvorenim omotnicama na adresu: Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana, 34550 Pakrac, Bolnička 74, uz naznaku „Natječaj za - specijalizacija“
 
Odluka o izboru specijalizanata   bit će objavljena na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici  Bolnice  (www.ozbpakrac-bhv.hr)  najkasnije u roku od 20 dana od dana razgovora pristupnika s Povjerenstvom Bolnice.
 
Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. 
 

Poslodavac


Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
 • pismena zamolba: BOLNIČKA ULICA 74, 34550 PAKRAC