NJEGOVATELJ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
17.11.2020.
23.11.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
6 mjeseci
Opis poslova: obavlja opću njegu korisnika, priprema korisnika i sobu za vizitu, pasivno razgibava te prevenira dekubitus i trombozu, priprema korisnika i sobu za obrok, donosi servirani obrok nepokretnim korisnicima i  pomaže za vrijeme hranjenja te obavlja i druge poslove po nalogu glavne medicinske sestre.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
- životopis
- preslika domovnice
- dokaz o završenoj stručnoj spremi
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
- elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- potvrda o završenom tečaju za njegu bolesnika
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili provjeru znanja, sposobnosti i vještina o čemu će kandidati biti obaviješteni elektroničkom poštom i/ili putem web stranice Doma za starije osobe Trnje (http://www.dzsino-trnje.hr).
Prijava s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostavlja se na adresu Dom za starije osobe Trnje, Poljička ulica 12, 10000 Zagreb u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata/kandidatkinje da nakon izbora dostavi izvornike.
Osobe  koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na oglas ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas i njihove prijave neće se razmatrati.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku objavom Odluke o izboru kandidata na stranicama Doma za starije osobe Trnje (http://www.dzsino-trnje.hr).

Poslodavac


DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE
  • pismena zamolba: POLJIČKA ULICA 12, 10000 ZAGREB