MEDICINSKA/I SESTRA/TEHNIČAR


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
3i smjene
Nema smještaja
U cijelosti
17.11.2020.
24.11.2020.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava traži:
1. Medicinska sestra/medicinski tehničar, stručni radnik III. vrste zvanja – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme
UVJETI:
- Srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/ tehničara
- položen stručni ispit
- posjedovanje važeće licence za samostalan rad
- ne postojanje zapreka iz članka 213. stavka 1.1 Zakona o socijalnoj skrbi
- hrvatsko državljanstvo.
Uz prijavu  na natječaj potrebno je  priložiti:
– životopis
- domovnicu
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe, diplome)
- dokaz o stažu od nadležne područne službe HZMO-a o podacima unesenima u matičnu evidenciju
- uvjerenje o nekažnjavanju i nepokretanju kaznenog postupka ( ne starije od 6 mjeseci)
- te uvjerenje o položenome stručnom ispitu (ako je uvjet za radno mjesto)
- važeća licenca za rad.
Traženi dokumenti se dostavljaju u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike traženih dokumenata.
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.
Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).
Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Kandidati će o mjestu i vremenu testiranja biti obaviješteni tri dana prije testiranja na internetskoj stranici Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava http://www.centar-dubrava-zg.skole.hr/.
Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web-stranici ustanove.
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava kao voditelj zbirki osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u isključivu svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, a zamolbe se dostavljaju na adresu: Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, Prilaz Tomislava Špoljara 2, Zagreb, s naznakom »Za natječaj«.

Poslodavac


Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava
  • pismena zamolba: Prilaz Tomislava Špoljara 2, 10040 Zagreb