6. NJEGOVATELJ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne
  • Noćni rad
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
17.11.2020.
25.11.2020.

Posloprimac


  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine 87/08., 86/09., 92/10., 105/10-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17.,  68/18., 98/19., 64/20.) i članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Centru za autizam objavljuje
NATJEČAJ radi zapošljavanja
6. NJEGOVATELJ/ICA (m/ž), određeno puno radno vrijeme-40 sati, zbog bolovanja radnice
Ustrojbena jedinica zdravstvene zaštite i stanovanja - jedan izvršitelj
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola, izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, koriste se neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Uvjeti za radno mjesto pod točkom:
5. i 6.:
- bolničar - program za njegovatelje
- završena Osnovna škola-NSS/Srednja škola-SSS
- završen tečaj za obavljanje poslova njegovatelja
- potrebna dodatna edukacija za pružanje podrške osobama s ASD.
U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/inje su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi(preslik diplome)
- dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja).
Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvorne isprave ili ovjerene preslike.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima,  dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve dokaze propisane te ima prednost na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužni su se uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica u svezi toga nalazi se na internetskoj stranici ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%DOKAZA%ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Centra za autizam.
Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude neće se razmatrati.
Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz  natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja, o čemu se ta osoba posebno ne obavještava. 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu tajništva Centra za autizam, 10 040 Zagreb, Ljevakovićeva 30a, s naznakom „Za natječaj „
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave provest će se vrednovanje. Vrijeme i mjesto održavanja objavit će se najmanje 5 dana prije dana određenog za održavanja vrednovanja na mrežnoj stranici Centra za autizam, na mrežnoj stranici http://centarzaautizam.hr/ u rubrici pod nazivom „Natječaji“.
Kandidat koji nije pristupio razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom u postupku.
Kandidat/inje će biti obavješteni o rezultatima natječaja putem mrežne stranice Centra za autizam, http://centarzaautizam.hr/ u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom/injom.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat/inja daje izričitu privolu Centru za autizam da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno odredbama Opće odredbe (EU) 2016/79 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18.).
Rok za podnošenje prijava na natječaj: 17. studenoga do 25. studenoga 2020. godine
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Centra za autizam i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 17. studenoga 2020.

Poslodavac


CENTAR ZA AUTIZAM
  • pismena zamolba: Ljevakovićeva 30a, Zagreb