PATRONAŽNA/I MEDICINSKA/I SESTRA/TEHNIČAR


Radno mjesto


ZAGREB
4
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
19.11.2020.
27.11.2020.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
1 godinu
Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Zagreb-Istok, v. d. ravnatelja Doma zdravlja Zagreb–Istok, Zagreb, Švarcova 20, raspisuje
N A T J E Č A J
za radno mjesto patronažne medicinske sestre - četiri izvršitelja, na određeno vrijeme (m/ž)
Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:
- VŠS, stručni studij sestrinstva;
- položen stručni ispit (samo za one koji su imali obvezu polaganja ispita);
- odobrenje za samostalan rad (licenca);
- poznavanje rada na računalu;
- jedna godina radnog iskustva, odnosno, radno iskustvo u trajanju propisanog pripravničkog staža.
Kandidati su obavezni dostaviti:
- potpisanu pisanu prijavu;
- životopis;
- presliku dokaza o stručnoj spremi;
- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (samo za one koji su imali obvezu polaganja ispita);
- presliku odobrenja za samostalan rad – licenca;
- dokaz o radnom stažu – elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja;
- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika osobne iskaznice ili domovnice).
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju iz članka 102. stavaka 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, te dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema drugim posebnim zakonima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj uz prijavu u svrhu zapošljavanja, dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima, objavu imena i prezimena na mrežnim stranicama Doma zdravlja u slučaju odabira, a sve u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
Dom zdravlja Zagreb-Istok jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Sve pristigle prijave odgovarajuće će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.
Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici, osam dana od dana objave natječaja, na adresu: Dom zdravlja Zagreb-Istok, Zagreb, Švarcova 20, s naznakom: „Prijava na natječaj za radno mjesto patronažne medicinske sestre“.
Dom zdravlja Zagreb-Istok zadržava pravo, do donošenja odluke o izboru, poništiti ovaj natječaj.
Rezultati natječaja biti će objavljeni na mrežnim stranicama Doma zdravlja Zagreb-Istok.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Poslodavac


Dom zdravlja ZAGREB - ISTOK
  • pismena zamolba: Švarcarova 20, Zagreb