VOZAČ/ VOZAČICA


Radno mjesto


RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
20.11.2020.
28.11.2020.

Posloprimac


 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Kategorija C
1 godinu
Opis poslova: upravljanje vozilom Zavoda za hitnu medicinu

Na temelju odredbe čl.30. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, a u svezi s odredbom čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj: 128/17,47/18,123/19,66/20), ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu PGŽ, raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
 
za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme za radno mjesto:
 1. VOZAČ -1 izvršitelj, radi zamjene do povratka na rad privremeno odsutnog radnika- mjesto rada Primorsko-goranska županija i to 1 izvršitelj u sjedištu Zavoda u Rijeci
Uvjeti:
 • SSS-srednjoškolsko obrazovanje prometnog usmjerenja
 • vozačka dozvola C-kategorije
 • radno iskustvo: 1 godina na poslovima vozača C kategorije
   
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 • životopis
 • dokaz o državljanstvu-preslika osobne iskaznice ili domovnice
 • dokaz o stručnoj spremi- preslika diplome odnosno svjedodžbe o završenom obrazovanju
 • dokaz o radnom stažu - elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO, iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja, ne starije od dana objave natječaja
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima-ugovori o radu ili potvrda dosadašnjih poslodavaca o traženom radnom iskustvu u struci ostvarenom na poslovima tražene struke i razine obrazovanja
 • dokaz o položenom ispituC kategorije
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.
U skladu s odredbom članka 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18) od izabranog kandidata pribaviti će se podatci iz kaznene evidencije za kaznena djela iz glave XVI. i XVII. Kaznenog zakona.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i o priznatom statusu, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja po obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o odabiru.
Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje svoju privolu za prikupljanje, obradu i objavljivanje podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje te privolu da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i drugim relevantnim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Zavod za hitnu medicinu PGŽ pridržava pravo za kandidate/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja provesti testiranje (provjera znanja i sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, odgovornost i sl.), kao i provesti usmeni razgovor, o čemu će kandidati biti obaviješteni putem telefona.
Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju ili usmenom razgovoru smatra se da je povukao/la svoju prijavu na natječaj te se ista neće razmatrati.
Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.
Pisane prijave na natječaj s obveznim prilozima, podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Primorsko – goranske županije, Rijeka, Franje Čandeka 6/A, s naznakom "Natječaj za zasnivanje radnog odnosa" u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Poslodavac


ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
 • pismena zamolba: Franje Čandeka 6/a, 51000 Rijeka