SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
4 sata tjedno
Nema smještaja
Djelomično
20.11.2020.
28.11.2020.

Posloprimac


  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Na temelju čl. 62. i 67. Statuta Ekonomskog instituta, Zagreb, ravnateljica Ekonomskog instituta, Zagreb raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
I. Za izbor na radno mjesto IV. vrste –  spremačica, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme od 4 sata dnevno.
Uvjet: završena osnovna stručna sprema.
Prednost: iskustvo na istim ili sličnim poslovima u zgradama s puno poslovnih prostorija.
Uz potpisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:
- životopis s opisom radnog iskustva,
- presliku svjedodžbe/diplome,
- presliku osobne iskaznice,
- presliku domovnice
- presliku uvjerenja o nekažnjavanju ne starijeg od 6 mjeseci.
Kandidat koji se poziva na prednost, treba dostaviti i presliku dokaza o ispunjavanju prednosti. Odabrani kandidat dužan je predočiti izvornike ili ovjerene preslike traženih dokaza prije sklapanja ugovora o radu.
Pristupnici koji se pozivaju na prednost  prilikom zapošljavanja sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti najkasnije u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, putem pošte preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno osobnom predajom, u zatvorenoj omotnici na adresu: Ekonomski institut, Zagreb, Trg J. F. Kennedy-a 7, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj-spremačica“ ili „Za natječaj–rukovoditelj“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Podaci o opisu poslova i plaći radnog mjesta te načinu testiranja pristupnika objavit će se na internet stranici Instituta https://www.eizg.hr/. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena u roku 8 dana od donošenja odluke o izboru na internet stranici Instituta https://www.eizg.hr/.
Prijavom na natječaj smatra se da pristupnik daje privolu Ekonomskom institutu, Zagreb za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, u svrhu odabira pristupnika, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja na internet stranici Instituta. Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima. Pristupnik može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti e-poštom.

Poslodavac


EKONOMSKI INSTITUT, ZAGREB
  • pismena zamolba: Trg J. F. Kennedyja 7, Zagreb