DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE-SPECIJALIST/SPECIJALISTICA


Radno mjesto


RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
20.11.2020.
28.11.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Kategorija B
5 mjeseci


Na temelju odredbe čl.30. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, a u svezi s odredbom čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN broj: 128/17,47/18,123/19,66/20), ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu PGŽ, raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
 
za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme za radno mjesto:
 
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST/DOKTOR MEDICINE- 2 izvršitelja, radi zamjene do povratka na rad privremeno odsutnih radnika-mjesto rada Primorsko-goranska županija - 2 izvršitelja u sjedištu Zavoda u Rijeci
Uvjeti:
 • VSS - završen medicinski fakultet (doktor medicine)
 • odobrenje za samostalan rad izdano od Hrvatske liječničke komore (važeća licenca)
 • položen stručni ispit i radno iskustvo u trajanju obveznog pripravničkog staža, osim doktora medicine koji su u Republici Hrvatskoj završili integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine upisan nakon 1. srpnja 2013. godine
 • vozačka dozvola B kategorije
 • poznavanje rada na PC-u
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 • životopis
 • dokaz o državljanstvu-preslika osobne iskaznice ili domovnice dokaz o stručnoj spremi- preslika diplome
 • preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu, osim doktora medicine koji su u Republici Hrvatskoj završili integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine upisan nakon 1. srpnja 2013. godine
 • preslika odobrenja za samostalan rad izdanog od Hrvatske liječničke komore (važeća licenca)
 • dokaz o radnom stažu - elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO, iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja, ne starije od dana objave natječaja
 • dokaz o položenom ispitu B kategorije preslik indeksa ili druge isprave iz koje je razvidan datum upisa na studij (samo za doktore medicine koji su studij upisali nakon 1. srpnja 2013. godine)
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.
U skladu s odredbom članka 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18) od izabranog kandidata pribaviti će se podatci iz kaznene evidencije za kaznena djela iz glave XVI. i XVII. Kaznenog zakona.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i o priznatom statusu, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja po obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o odabiru.
Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja daje svoju privolu za prikupljanje, obradu i objavljivanje podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje te privolu da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i drugim relevantnim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Zavod za hitnu medicinu PGŽ pridržava pravo za kandidate/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja provesti testiranje (provjera znanja i sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, odgovornost i sl.), kao i provesti usmeni razgovor, o čemu će kandidati biti obaviješteni putem telefona.
Ako kandidat/kandidatkinja ne pristupi testiranju ili usmenom razgovoru smatra se da je povukao/la svoju prijavu na natječaj te se ista neće razmatrati.
Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.
Pisane prijave na natječaj s obveznim prilozima, podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Primorsko – goranske županije, Rijeka, Franje Čandeka 6/A, s naznakom "Natječaj za zasnivanje radnog odnosa" u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Poslodavac


ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
 • pismena zamolba: Franje Čandeka 6/a, 51000 Rijeka