LIJEČNIK/CA


Radno mjesto


ZAGREB
3
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
20.11.2020.
30.11.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Uvjeti: 
- VSS medicinski fakultet,
- 360 ECTS bodova ili više,
- doktor medicine,
- odobrenje za samostalan rad,
- najmanje 75 % točno riješenih pitanja iz stručne provjere znanja.
Uz pisanu zamolbu, u kojoj treba naznačiti točke za koje se zamolba podnosi, potrebno je priložiti:
- životopis
- presliku svjedodžbe o završenom školovanju,
- odobrenje za samostalan rad (zdravstveni radnici),
- presliku osobne iskaznice,
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
- elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu
- kandidati za vozače prilažu i presliku vozačke dozvole.
Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu izabranog kandidata da prije početka rada dostavi izvornike.
Kandidati su u prijavi dužni navesti numerirani popis dokumentacije koju prilažu, elektroničku adresu za primanje pismena te broj telefona dostupnosti kandidata.
Na natječaj se mogu javiti natjecatelji obaju spolova.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavak 1. istog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju popisani su na sljedećem linku: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se do 30.11.2020. na adresu: Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Heinzelova 88, 10000 Zagreb.
Natječaj se objavljuje na internetskim stranicama Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba (www.hitnazg.hr), Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te u Narodnim novinama.
Sve obavijesti i odluke vezane uz tijek natječaja (poziv na testiranje, odluka o odabiru i sl.) bit će objavljeni na web-stranicama Zavoda: www.hitnazg.hr te kandidati o tome neće biti pojedinačno obavještavani. Kandidat koji ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na predmetni natječaj.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja se prije sklapanja ugovora o radu.
NAPOMENA:
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu njegovih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave bit će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Poslodavac


Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba
  • pismena zamolba: Heinzelova 88, Zagreb