SPREMAČ/SPREMAČICA


Radno mjesto


BJELOVAR, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - poslijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
20.11.2020.
27.11.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na  temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj:10/97, 107/07 i 94/13,98/19),članka 46. Statuta Dječjeg vrtića Bjelovar-pročišćeni tekst, članka 12. Pravilnika o radu  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bjelovar
O b j a v lj u j e

NATJEČAJ ZA IZBOR RADNIKA/CE- SPREMAČ/ICA-
- jedan/jedna/ (1) izvršitelj/ica– rad na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, po osnovu zamjene za privremeno nenazočnu radnicu;

Uvjeti: prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) ; čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada;
- završena osnovna škola-                                                                             
Uz vlastoručno potpisanu prijavu –životopis na natječaj- kandidat/kandidatkinja dužan/na je  priložiti sljedeće dokumente u preslici:
- dokaz o stečenoj školskoj spremi/svjedožba/;
- hrvatsko državljanstvo/domovnica, ili preslika važeće osobne iskaznice//;
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola; 
Osobe  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne  su u prijavi na natječaj  priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.
Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17),koja/je u trenutku  podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava,da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju,  dužna je uz prijavu odnosno molbu na natječaj  priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti  dokaze:
- rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci;
-dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana;
- presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja;
- dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi;
-potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi /u slučaju kada se na natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji/
- presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu
-potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
-rodni list (za osobe iz  članka 102. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k))
- rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja,:
Objava: 19.11.2020 ROK: 20.11.-27.11.2020.
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.
Prijavom na natječaj kandidati daje privolu DJEČJEM VRTIĆU BJELOVAR za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.
Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Prijave na natječaj s popratnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić BJELOVAR, TRG A.G.MATOŠA 8A, - NATJEČAJ ZA SPREMAČA/ICU, 43000 BJELOVAR

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR
  • pismena zamolba: Trg A. G. Matoša 8A, 43000 Bjelovar