ASISTENT / ASISTENTICA U ORGANIZIRANOM STANOVANJU


Radno mjesto


RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
4
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
20.11.2020.
28.11.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Opis poslova: podrška korisnicima u organiziranom stanovanju

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Dom za odrasle osobe Turnić, G. Carabino 6,  Rijeka, raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta
 
Asistent u organiziranom stanovanju, 4 izvršitelja (m/ž), na određeno puno radno vrijeme od 21 mjesec
Uvjeti: osnovnoškolsko obrazovanje i tečaj za njegu.
 
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti zamolbu, životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO ili preslika radne knjižice), uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana.
 
Kandidat/kandidatkinja koji se u prijavi na natječaj  pozva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave u Narodnim Novinama.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom je potrebno dostaviti na adresu Doma za odrasle osobe Turnić, Giuseppea Carabina 6, Rijeka, u roku od 8 od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.
 
Svi kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja na isti način i u istom roku.

Poslodavac


DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ
  • osobni dolazak: G. CARABINO 6, 51000 RIJEKA
  • pismena zamolba: G. Carabino 6, 51000 Rijeka