ZDRAVSTVENA VODITELJICA – GLAVNA MEDICINSKA SESTRA M/Ž


Radno mjesto


VIDOVEC, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
19.11.2020.
27.11.2020.

Posloprimac


Sestrinstvo
  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; DA
1 godinu
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 44. Statuta i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Škrinjica” Vidovec  raspisuje se

NATJEČAJ
za obavljanje poslova radnog mjesta:

ZDRASTVENA VODITELJICA – GLAVNA MEDICINSKA SESTRA M/Ž
-  jedan/a (1) izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme. Radni odnos zasniva se uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci.
 
UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br.10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) ;
-  završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odn. studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva
-  poznavanje rada na osobnom računalu
-  1 godina radnog iskustva u struci
-  položen stručni ispit u djelatnosti sestrinstva
 
Kandidati/kinje su dužni/e priložiti:
-  Prijavu za natječaj – vlastoručno potpisanu
-  Životopis
-  uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita
-  domovnicu
-  dokaz o stečenoj stručnoj spremi -diplomu
-  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika)
-  potvrdu ili elektronički zapis HZMO-a o prijavama na mirovinsko osiguranje (ne starija od šest    mjeseci od objave natječaja)
-  potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak
-  potvrdu nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak
-  preslika osobne iskaznice

Dokumentacija se može dostaviti u neovjerenoj preslici, a kandidat/kinja koji/a bude izabran treba donijeti dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati/kinje daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata/kinja za zapošljavanje, te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima Vrtića.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave zaprimljene elektroničkim putem neće se razmatrati.
 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu posebnim propisom, a kojom dokazuje svoje pravo prednosti.  Kandidat/kinja ima prednosti u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje svoje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan/na je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnoga Zakona, a koja dokumentacija je objavljena na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih  branitelja.
 
Dječji vrtić „Škrinjica” zadržava pravo provesti testiranje i/ili intervju kandidata koje Komisija za natječaj izabere u uži izbor, o čemu će ti kandidati/kinje biti na vrijeme obaviješteni/e na e-mail adresu navedenu u prijavi ili broj telefona ( kandidat/kinja je dužan/na u prijavi navesti e-mail adresu ili kontakt telefon). Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju odnosno intervju, smatra se da je povukao/la prijavu za natječaj.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani/a kandidat/kinja je dužan/na priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zdravstveni voditelji – glavna medicinska sestra (m/ž).

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom podnose se neposredno ili poštom na adresu:
Dječji vrtić“ Škrinjica”, Trg sv. Vida 9, 42205 Vidovec, uz naznaku: ''Za natječaj – Zdravstveni/a voditelj/ica – glavna medicinska sestra '' , u roku 8 dana od dana objave natječaja.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata/kinja na sjednici Upravnog vijeća Vrtića.
NATJEČAJ TRAJE OD 19.11. 2020. DO 27.11. 2020. GODINE.

Opis poslova: poslovi zdravstvenog/e voditelja/ice – glavna medicinska sestra (m/ž)..

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ ŠKRINJICA
  • osobni dolazak: TRG SV. VIDA 9, 42205 VIDOVEC, UZ NAZNAKU
  • pismena zamolba: Trg sv. Vida 9, 42205 Vidovec, uz naznaku