ADMINISTRATIVNI REFERENT/ADMINISTRATIVNA REFERENTICA- UPISNIČAR/UPISNIČARKA


Radno mjesto


PULA-POLA, ISTARSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
19.11.2020.
25.11.2020.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
1 godinu

Broj: 7 Su-470/2020 i 524/2020 od 13. XI. 2020. (5886)

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/17), uz prethodna odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave klasa: 119-02/20-04/614, urbroj: 514-04-01-01-01/3-20-04 od 30. listopada 2020. i klasa: 119-02/20-04/711, urbroj: 514-04-01-01-01/3-20-02 od 30. listopada 2020., Općinski sud u Puli – Pola raspisuje


JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

2. administrativni referent – upisničar (m/ž) – 1 izvršitelj.


Stručni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 2:

– srednja stručna sprema (IV. stupanj) upravne, ekonomske ili birotehničke struke, gimnazija ili druga četverogodišnja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežnom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke,

– poznavanje rada na računalu

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit.


Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Osobe se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

Prijaviti se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu polaganja državnog ispita u roku od godinu od početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.


Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– preslik svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi,

– dokaz o radnom iskustvu odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.),

– uvjerenje o položenome državnom stručnom ispitu, ako ga je kandidat/kinja položio/la.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Puli – Pola, Ured predsjednika suda, Pula – Pola, Kranjčevićeva 8, uz naznaku: prijava na javni natječaj. Ako se kandidat prijavljuje za oba radna mjesta potrebna je molba i prilozi za svako radno mjesto posebno.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik suda.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja), poznavanja rada na računalu (praktični dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Općinskog suda u Puli – Pola http://sudovi.pravosudje.hr/ospu istovremeno s objavom natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.uprava.gov.hr i Općinskog suda u Puli – Pola http://sudovi.pravosudje.hr/ospu.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.uprava.gov.hr i na web-stranici Općinskog suda u Puli – Pola http://sudovi.pravosudje.hr/ospu.

Dostava rješenja kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Općinski sud u Puli – PolaPoslodavac


OPĆINSKI SUD U PULI
  • pismena zamolba: Kranjčevićeva 8, Pula