SPREMAČ / SPREMAČICA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
20.11.2020.
28.11.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18,  98/19 i 64/20.), članka 13. Pravilnika o radu, te članka 2. stavka 1. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u IV. gimnaziji Marko Marulić Split, IV. gimnazija Marko Marulić Split, Zagrebačka 2, 21000 Split,  raspisuje 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto
2. Spremačica – 1  izvršitelj/ica, na puno određeno radno vrijeme- zamjena do povratka na rad odsutne zaposlenice, a najdulje do 30.06.2021.
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
- uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu,  kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20.). 
- završena osnovna škola 
Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o završenoj osnovnoj školi;
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice ili vojne iskaznice ili putovnice),
 • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od od dana objave natječaja),
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije ), 
  U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
  Prilozi odnosno isprave koje su kandidati dužni priložiti uz prijavu na natječaj prilažu se u  neovjerenoj preslici, a prije konačnog izbora kandidat će priložiti izvonike ili ovjerene preslike na uvid.
  Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN, br. 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17. i 98/19.), članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94,108/95,108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i svu potrebnu dokumentaciju i dokaze propisane zakonom na koji se poziva, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o  hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17 i 98/19..) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17 i 98/19.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 
Po isteku roka za podnošenje prijave na natječaj, Povjerenstvo za procjenu kandidata provest će selekcijski postupak u vidu razgovora s kandidatima koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u IV. gimnaziji Marko Marulić Split dostupnom na mrežnoj stranici Škole: http://gimnazija-cetvrta-mmarulic-st.skole.hr/ploca/natjecaji. Povjerenstvo će pozvati kandidate na razgovor, najmanje pet (5) dana prije održavanja razgovora. U pozivu će biti naveden datum, mjesto i vrijeme razgovora a  bit će objavljen na javno dostupnim mrežnim stranicama Škole http://gimnazija-cetvrta-mmarulic-st.skole.hr/ploca/natjecaji 
Za kandidata koji se nije odazvao  razgovoru na koji je pozvan, smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj te se njegova prijava neće uzimati u obzir u daljnjem postupku. 
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidat je izričito suglasan da IV. gimnazija Marko Marulić Split, Zagrebačka 2, kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke u svrhu provedbe natječaja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. 
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči IV. gimnazije Marko Marulić Split, Zagrebačka 2., te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju  uvjeta iz natječaja  dostavljaju se neposredno putem protokola Škole ili poštom  na adresu: IV. gimnazija Marko Marulić Split, Zagrebačka 2, 21000 Split, s naznakom: „ Za natječaj – navesti naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje “.
Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
Kandidat/i prijavljen/i na natječaj bit će obaviješten/i o rezultatima natječaja putem mrežne stranice Škole najkasnije u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu s izabranim kandidatom. U slučaju sudjelovanja kandidata iz članka 12. stavka 2. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u IV. gimnaziji Marko Marulić Split, Škola će obavijest o odabiru kandidata dostaviti e- mailom ili pisanom poštanskom pošiljkom.
 

Poslodavac


IV. GIMNAZIJA MARKO MARULIĆ
 • pismena zamolba: ZAGREBAČKA 2, 21000 SPLIT